• Rząd chce wprowadzić wyższe emerytury dla rolników, aby zrekompensować im niższy wzrost świadczeń rolniczych w porównaniu z tymi wypłacanymi z systemu powszechnego.
  • Wysokość rolniczej emerytury zależałaby od tzw. emerytury podstawowej.
  • Według planów rządu w przyszłym roku emerytura minimalna miałaby wzrosnąć do 1588,44 zł.
  • Projekt ustawy doprecyzowuje także zapisy dotyczące rehabilitacji leczniczej rolników.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma na celu wprowadzić zmiany regulujące problem:

  • niewystarczającego poziomu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych;
  • braku mechanizmu rekompensującego opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych;
  •  związany z koniecznością doprecyzowania przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. poz. 1155) w zakresie rehabilitacji leczniczej (uszczegółowienie definicji osób uprawnionych do renty rodzinnej).

Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej.

Czy wrośnie emerytura podstawowa dla rolników?

Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł).

Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

Projekt przewiduje również możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

Rozwiązanie to zgodnie z intencją autorów projektu ma czynić zadość licznym postulatom zgłaszanym przez rolników i organizacje rolnicze, których zdaniem krzywdzące jest to, że osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej.

Projekt doprecyzowuje również regulacje wprowadzone przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. poz. 1155) w zakresie rehabilitacji leczniczej.