Senator sprawozdawca  Witold Gintowt-Dziewałtowski tak przedstawił zakres zmian w ustawie:

- Zmiany dotyczą między innymi: objęcia regulacją ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie przepisów o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności nabycia własności rzeczy wspólnej oraz wyodrębnienia własności lokali; modyfikacji przepisu zwalniającego od podatku od spadków i darowizn nabycie własności gruntów przeznaczonych na gospodarstwo rolne, jeżeli w wyniku nabycia zostanie utworzone powiększone gospodarstwo rolne o powierzchni między 11 ha a 300 ha i będzie ono prowadzone co najmniej przez pięć lat; wyłączenia ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn nabycia majątku w drodze zasiedzenia; uzupełnienia katalogu czynności, z tytułu których notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn – dotyczy to umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności i użytkowania; ustanowienia obowiązku przekazywania przez notariuszy jako płatników podatku od spadków i darowizn deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku wyłącznie w formie elektronicznej oraz przekazywania w formie papierowej lub elektronicznej informacji zawierających dane z aktów notarialnych dotyczące czynności, z tytułu których są oni płatnikami tego podatku; umożliwienia w ramach jednej decyzji podatkowej ustalenia łącznej wysokości należnego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości oraz rolnego lub leśnego; określenia minimalnej wysokości zobowiązania podatkowego, które uzasadnia wszczęcie postępowania ustalającego wysokość tego zobowiązania na dany rok – dotyczy to podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości; wprowadzenia zasady, że nie rozkłada się na raty podatku, którego wysokość nie przekracza 100 zł, i ustalenia, że ma ona zastosowanie również w przypadku łącznego zobowiązania pieniężnego ustalonego na podstawie różnych zobowiązań podatkowych – dotyczy to także wszystkich trzech wcześniej wymienionych podatków; wprowadzenia przepisów umożliwiających zaniechanie dochodzenia należności, której wysokość jest niższa od kosztów dochodzenia tejże należności; zniesienia preferencyjnej stawki 50% podatku leśnego dla lasów chronionych; doprecyzowania na potrzeby ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pojęcia gruntów, budynków, budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, także poprzez wskazanie takich budynków, gruntów i budowli, których nie zalicza się do tej definicji; wprowadzenia fakultatywności opłaty targowej, opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej oraz doprecyzowania zasad ich pobierania; objęcia podatkiem od czynności cywilnoprawnych częściowego odpłatnego zniesienia współwłasności; wprowadzenia przepisu, na podstawie którego umowa zamiany będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jedna z zamienianych rzeczy jest położona na terytorium Rzeczypospolitej albo jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uściślenia regulacji mającej zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługa oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych; wprowadzenia odrębnej normy prawnej określającej moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu umowy pożyczki odnawialnej.

Senator Andrzej Matusiewicz zwrócił uwagę, że nowelizacja zmienia ustawę podaną w tytule, ale i 45 innych. Ale senator sprawozdawca nie uznał, żeby było to utrudnieniem dla obywateli:

- Ja też wolałbym, żeby ta ustawa była mniejsza, bo teraz ją się nawet bardzo źle czyta. Jest jednak o tyle lepiej, że dzisiaj mamy już praktykę, przepisy nowelizujące bardzo szybko wchodzą do tekstu ujednoliconego, jego publikacja jest powszechnie dostępna i nie trzeba specjalnie szukać. Każdy, kto chce znaleźć odpowiedni przepis w internecie, bardzo szybko dotrze do odpowiedniego artykułu i frazy w nim zawartej go interesującej.