Minister rolnictwa i rozwoju wsi zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie porządku dziennego ostatniego przed wakacjami posiedzenia Sejmu o punkt: „Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat:

— bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych,

— uzgodnień Rady Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia,

— programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020.”

I Sejm propozycję przyjął i informacji wysłuchał. Jej pisemną wersję znajdą czytelnicy w załączniku.

Minister Krzysztof Jurgiel poinformował o prowadzonych w ostatnim okresie pracach resortu. Poprzednia informacja na ten temat była przekazana w maju. Jak powiedział minister, chciał przedstawić informację teraz w związku z ostatnimi wydarzeniami i bieżącą sytuacją na rynkach rolnych.

Na rynku mleka trwa nierównowaga podażowo – popytowa, będąca konsekwencją zniesienia kwotowania i embarga rosyjskiego – mówił minister. Polska ma możliwość rozwijania produkcji mleka, mleczarnie kupiły go w tym roku o 6,7 proc. więcej. Pogłębiają się spadki cen skupu mleka – cena ta spadła o 25 proc. w stosunku do ubiegłorocznej. Według prognoz tendencje spadkowe mogą się utrzymać przez kilka miesięcy. Minister wyraził nadzieję, że wynegocjowany system pomocy pozwoli zapobiec dalszym spadkom.

Podobne tendencje są w sektorze mięsa.  Rośnie jednak eksport drobiu, poprawia się sytuacja w sektorze wieprzowiny, aktualna cena skupu jest wyższa o 22 proc. w stosunku do ubiegłorocznej. Pomimo ASF rośnie eksport – wzrósł o 10 proc. w stosunku do ubiegłorocznego.

Zbiory zbóż będą o ok. 2 mln t wyższe niż ubiegłoroczne. Ceny zbóż są niskie ze względu na tendencje globalne. Polska skutecznie zabiega o import ziarna.

Rosną zasiewy buraków cukrowych, spodziewane są zbiory o 28 proc. większe niż w ub. r.

IERiGŻ wskazuje na możliwość niewielkiego wzrostu na rynku owoców i warzyw. Susza z ubiegłego roku wpłynęła na warunki przechowywania zbiorów. Na sytuację producentów wpływa system unijnej pomocy – od września ub r. udzielono wsparcia w wysokości 311 mln zł.

Resort przygotował projekty ustaw, regulujące relacje handlowe i chroniące rolnika.

Umowy handlowe powinny być zawarte na piśmie.

Przygotowano też projekt wprowadzający możliwość dobrowolnego znakowania informacją „Produkt polski”.

Trwają prace dotyczące znakowania mięsa krajem pochodzenia.

Opracowywane są przepisy dotyczące strategii narodowego rozwoju, resort zaproponował utworzenie platformy żywnościowej i powołanie holdingu żywnościowego oraz odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych.

Minister omówił też uzyskaną ostatnio pomoc unijną, zaoferowaną w wysokości 500 mln euro. Dla Polski przewidziano kwotę 22 670 129 euro, która może być podwojona z budżetu krajowego. W połowie września mają być znane akty prawne wdrażające pomoc.

Minister poinformował również o przygotowaniu projektu rozporządzenia dotyczącego udzielania kredytów i pożyczek dla rolników mających trudności ze spłatą zobowiązań.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają obecnie prace nad przygotowaniem programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce – mówił minister. Program koncentruje się na dziewięciu głównych rynkach rolnych, tj. rynkach: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu.

Projekt programu zawiera analizę sektora, uwarunkowań jego rozwoju, cele i wyzwania oraz propozycje działań, które należy podjąć, aby zrealizować wyznaczone cele. Np. dla rynku wieprzowiny przewiduje się odbudowę.

Obecna perspektywa WPR trwa, możliwości zmian są ograniczone, ale ministerstwo je przygotowuje i wkrótce przedstawi do konsultacji – zapowiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Teraz trwa debata nad przedstawioną informacją.