Sejmowa Komisja Rolnictwa zajęła się dziś rozpatrzeniem informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi:

- o zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r.

- na temat działań zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 r.

- o priorytetach ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030).

Jak mówił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, w rządzie jest konsensus, jeśli chodzi o sprawy rolnictwa. W drugiej połowie roku ustalona ma być koperta finansowa na rolnictwo, Polska jest aktywna na forum UE. W marcu będą przyjęte rządowe strategie rozwojowe, zadania dotyczące wsi będą przyjęte w Pakcie dla obszarów wiejskich. Pakt ten uwzględnia filar dotyczący opłacalności produkcji rolnej.

Realizowany jest też przyjęty w ub.r. Program rozwoju rynków rolnych. Szczególna sytuacja jest na rynku wieprzowiny, trudności zgłoszono do KE, skąd spodziewane jest podjęcie działań.

Nie udało się wypracować ostatecznego modelu ubezpieczeń, ale zwiększone środki na dopłaty do składek utrzymano w budżecie.

Jak mówił minister, udaje się wypłacać dopłaty i zaliczki – wbrew temu, co mówi opozycja.

W sprawie rolnictwa ekologicznego przygotowywane są zmiany, opracowywany jest też program wspierania.

Wprowadzane są zadania bioasekuracji ASF – doprowadziły do ograniczenia przypadków choroby u świń. Bioasekuracją obejmowany jest cały kraj, a jeśli nie otrzymamy wsparcia UE, to premier zapowiedział potrzebną pomoc.

Trwają prace zmierzające do rozwoju wysokobiałkowych – nawet połowa tych roślin może pochodzić z kraju.

Opracowano program hodowli koni.

- Chcemy przywrócić wapnowanie gleb – zadeklarował minister i dodał, że nowy minister środowiska obiecał wsparcie z NFOŚiGW.

W zależności od kształtu nowej WPR, zaplanowane będą działania KOWR, wspierające rolnictwo – zapowiedział minister.

Od przyszłego roku zmianie ulegnie delimitacja ONW – przypomniał.

Jak stwierdził, wspierane będzie tworzenie grup i spółdzielni – niestety UE zgodziła się tylko na formułę de minimis.

Powinna się rozpocząć dyskusja nad rolą izb rolniczych i ewentualnym ich nadzorem nad doradztwem – mówił Krzysztof Jurgiel.

Czeka nas transformacja dotycząca programów badawczych i instytutów.

Minister stwierdził też, że do końca kadencji powstanie ustawa o gospodarstwie rolnym – konstytucja rolnicza, pracuje nad tym zespół. Scalenia ma prowadzić administracja. Wkrótce będzie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i dotyczącej scaleń.

Ministerstwo prowadzi też nadzór nad KSC i innymi spółkami.

Następnie głos zabrał wiceminister Ryszard Zarudzki. Jak mówił, ARiMR wypłaca środki w ramach pomocy unijnej i krajowej – „mimo istniejących trudności”. Jak mówił, trudności są – ale mówimy o wielkiej liczbie płatności i beneficjentów, przy czym opinie rolników są najważniejsze, a kampanię za 2017 rok skończymy 30 czerwca 2018. Należności są przekazywane sukcesywnie. W 2018 r. wnioski będą składane elektronicznie, a do 14 marca odbierane są oświadczenia – wpłynęło ich ok. 50 tysięcy. Wiceminister ocenił, że nowe działania zawsze budzą opory, „ale rolnicy dostali też wnioski papierowe”. Trwają szkolenia, wszyscy są odpowiedzialni za wywołanie cyfryzacji na wsi – mówił wiceminister Zarudzki.

4 150 mln zł wypłacono w ramach II filara – podkreślił. Omówił nabory PROW, zaplanowane w harmonogramie na ten rok. Jak mówił, uproszczono PROW, a dostępność do programu wzrosła.  Przypomniał pomoc udzieloną ze środków krajowych, udzieloną w tym roku po zjawiskach atmosferycznych.

W 2018 r nastąpi wzmocnienie kadrowe ARiMR i podniesienie najniższego wynagrodzenia – zapowiedział. Jak mówił, prowadzona jest restrukturyzacja agencji.

Wiceminister Zbigniew Babalski dodał do tych wypowiedzi, że utworzony 1 września KOWR działa w całym kraju i powoduje lepszy dostęp do urzędników. Zatrudnia 2009 osób (3 tys. liczyły obie agencje przed zniesieniem). Ziemia ZWRSP jest dzierżawiona, 4 tys. ha sprzedano, przed wstrzymaniem sprzedaż wynosiła ponad 100 tys. ha. Obecnie ogłaszane będą przetargi na dzierżawę.

 Obecnie trwa dyskusja nad przedstawionymi informacjami.