Jak dodano, nabór będzie na inwestycje związane z :

·        rozwojem produkcji prosiąt;

·        rozwojem produkcji mleka krowiego;

·        rozwojem produkcji bydła mięsnego.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zawiera

- wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy

- określenie obszaru, w ramach którego będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Nabór może trwać od 14 do 30 dni. Nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy.

Ogłoszenie musi poprzedzać nabór o 30 dni.