KE rozpoczęła właśnie konsultacje publiczne projektu wytycznych (roadmap), które mają posłużyć przygotowaniu oceny wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Jak informuje Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej w Ministerstwie Rolnictwa, w celu skomentowania propozycji zawartych w projekcie należy wejść na stronę internetową: Evaluation roadmap and inception impact assessment. Uwagi mogą być zgłaszane w języku polskim.

W wyniku ewaluacji podejmowane będą decyzje o ewentualnych zmianach dyrektywy. Należy zwrócić uwagę, iż w omawianym dokumencie, jako problem do rozwiązania Komisja Europejska wskazuje m.in. „ograniczoną efektywność dyrektyw w ograniczaniu stosowania środków ochrony roślin”.

Można zatem przewidywać, iż ewentualna rewizja postanowień dyrektywy ukierunkowana będzie na wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin, w tym dążenia do dalszego ilościowego ograniczenia ich zużycia. Dokument podkreśla przy tym silny związek celów dyrektywy z celami takich dokumentów strategicznych jak Europejski Zielony Ład czy Od pola do stołu.

Mając na uwadze istotne znaczenie rewizji postanowień dyrektywy dla polskiego rolnictwa, w tym w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w procesie konsultacji.