„Komisja Europejska opublikowała dziś Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1617 z dnia 8 września 2016 r. ustanawiające, za rok składania wniosków 2016, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i środki związane z produkcją zwierzęcą w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich” – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.

W rozporządzeniu tym KE dopuściła zaliczki:

  1. - w wysokości do 70 % w przypadku płatności bezpośrednich
  2. - w wysokości do 85 % w przypadku wsparcia przyznanego w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Potwierdzają się więc pierwsze nasze informacje na ten temat.

Więcej: Od 16 października ruszy wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich

Pytamy w Ministerstwie Rolnictwa, czy Polska skorzysta w pełni z możliwości wypłacania zaliczek? Dlaczego nie wszystkie płatności planuje się wypłacać zaliczkowo? Czy będzie zaliczka na zazielenienie, czy będzie 85 proc. zaliczki na płatności wypłacane w ramach PROW (chodzi np. o płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne)?

Przypomnijmy, że przedstawiony przez ministerstwo do konsultacji projekt rozporządzenia nie uwzględnia wszystkich możliwych płatności. Zgodnie z nim od 17 października mają być płacone zaliczki dopłat wyliczone jako iloczyn 70 proc. stawki danej płatności i powierzchni obszaru zatwierdzonego (jpo, wysokobiałkowe, chmiel, ziemniaki skrobiowe, buraki cukrowe, pomidory, owoce miękkie, len i konopie włókniste) albo liczby zatwierdzonych zwierząt (bydło, krowy, owce, kozy).

Więcej: Jakie zasady tegorocznej wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich?

W wydanym rozporządzeniu KE potwierdza się też zapowiedź umożliwienia w tym roku wypłaty zaliczek już po zakończeniu kontroli administracyjnych.

Więcej: Zaliczki dopłat także dla wytypowanych do kontroli na miejscu i ukaranych

Odstępstwo to KE tłumaczy dłuższym w tym roku składaniem wniosków o dopłaty i spodziewanym późniejszym zakończeniem kontroli na miejscu. „Odstępstwo takie nie może jednak zakłócać należytego zarządzania finansami ani stać w sprzeczności z wymogiem dotyczącym wystarczającego poziomu pewności. W związku z powyższym państwa członkowskie stosujące takie odstępstwo są odpowiedzialne za wprowadzenie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, by zapobiegano dokonywaniu nadpłat oraz by wszelkie nienależne kwoty były szybko i faktycznie odzyskiwane” – podano.

 

 Pełna lista płatności przewidywanych do zaliczek: Komu i jaka zaliczka dopłat bezpośrednich?