Pytaliśmy w ARiMR, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osoby, która bezpodstawnie domagała się dopłat, chociaż – co ustalił sąd – nie była użytkownikiem ziemi w ostatnim dniu maja roku, za który dopłaty przysługiwały.

Odpowiedź była jednoznaczna: nie ma straty, nie ma problemu:

„Natomiast w kwestii wyciągnięcia konsekwencji wobec innej osoby, która ubiegała się o płatność do spornej działki, to zgodnie z wyrokiem sądu przyznającym dopłaty pani (…), ARiMR wydała decyzję o odmowie przyznania płatności drugiej osobie. Budżet Państwa nie poniósł żadnych strat finansowych. Do tych samych gruntów i schematów pomocowych przysługuje bowiem tylko jedna płatność, o którą skutecznie może ubiegać się tylko jeden rolnik.”

Więcej: Dopłaty bezpośrednie należą się tylko jednemu użytkownikowi ziemi

Mieliśmy wątpliwości. Bo czy brak straty skarbu państwa rzeczywiście kończy problem? W końcu urzędnik państwowy ma obowiązek powiadomienia organów ścigania o przestępstwie ściganym z urzędu, o którym dowiedział się z racji pełnionej funkcji. Czy aby nie doszło do próby wyłudzenia, narażającej drugą osobę na straty? – dopytywaliśmy w ARiMR.

I ta przyznała:

<Zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego "instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa".

Powstanie obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa uzależnione jest od istnienia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu oraz od  "dowiedzenia się" o popełnieniu tego przestępstwa.

Zgodnie z obowiązującymi w ARiMR procedurami, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w przypadku spełnienia powyższych przesłanek  zawiadamia prokuratora lub Policję o popełnieniu przestępstwa. Co do zasady w sprawie przyznania płatności, w której wystąpił konflikt kontroli krzyżowej, polegający na zadeklarowaniu tych samych gruntów rolnych przez kilku rolników, organ - jeżeli zdobył odpowiednią wiedzę - zawiadamia organy ścigania o popełnieniu przestępstwa przez jednego z tych rolników. Przy czym wskazania wymaga, iż skierowanie sprawy do organów ścigania należy do wyłącznej kompetencji kierownika Biura Powiatowego ARiMR i jest w każdym przypadku oceniane indywidualnie.>

Ta „indywidualna ocena” w przypadku naszego czytelnika trwa już długo i pewnie jeszcze potrwa:

„Odnosząc się do pytania dotyczącego braku działań organu w powyższym zakresie w sprawie przyznania pani (…) płatności na rok 2012, wskazania wymaga, iż w powyższej sprawie nie zostało zakończone postępowanie wyjaśniające, skutkujące wskazaniem użytkownika gruntów na dzień 31 maja 2012 r., co do których wystąpił konflikt kontroli krzyżowej. Z chwilą ustalenia okoliczności faktycznych dotyczących użytkowania gruntów, w sytuacji stwierdzenia popełnienia przestępstwa przez jednego z rolników, kierownik Biura Powiatowego ARiMR podejmie decyzję o konieczności skierowania sprawy do organów ściągania.”

Chodzi o sprawę kilkakrotnie już przez nas opisywaną, w której agencja wydała ze zwłoką decyzję przyznającą płatność ONW na sporny areał. Czyżby inne rodzaje płatności - należne na ten sam areał - mogły przysługiwać komu innemu?

Więcej: ARiMR „wyjaśnia”, a komornik egzekwuje