Zmiany w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dotyczą tez płatności obszarowych z PROW – wnioski trzeba składać przez Internet.

Więcej: Płatność ONW ze zmianami

Czy w latach 2018-2020 materiał graficzny dotyczący ONW będzie tylko "udostępniany", czy też - tak jak dla płatności bezpośrednich - przekazywany w formie papierowej? Podobnie - co będzie z pozostałymi płatnościami obszarowymi z PROW? – zapytaliśmy w ARiMR.

„W latach 2018 - 2020 materiał graficzny w zakresie płatności ONW jak i pozostałych płatności obszarowych w ramach PROW, w tym płatności ekologicznej, rolno-środowiskowo-klimatycznej, zalesieniowej i rolnośrodowiskowej (w przypadku tej płatności 2018 rok jest ostatnim rokiem realizacji zobowiązania i 14 marca 2019 kończą się ostatnie z nich)  również będzie przekazywany w formie papierowej, tak jak to będzie miało miejsce dla płatności bezpośrednich” – informuje ARiMR.

Niestety niewiele wynika natomiast z odpowiedzi MRiRW, dotyczącej terminu wypłaty płatności obszarowych z PROW. Zrezygnowano z zapisu określającego termin, w jakim płatności te muszą być wypłacone, skreślając w stosownych rozporządzeniach słowa: „jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności”.

Jakie konsekwencje będzie miała rezygnacja z określenia terminu końcowego wypłaty płatności obszarowych i premii zalesieniowych z PROW? Art. 31 ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020,  mówi tylko, że decyzja administracyjna w sprawie o przyznanie pomocy jest wydawana w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy. Farmer prosił w MRiRW podanie dwóch konkretnych przepisów: Skąd przeświadczenie podane w jednym z uzasadnień projektowanych rozporządzeń: "W związku z powyższym nie zachodzi ryzyko, iż w wyniku proponowanych zmian płatności wypłacane będą w terminie późniejszym niż miało to miejsce w latach poprzednich”. Do kiedy będą wypłacane te płatności? Prosiliśmy o podanie konkretnego przepisu zobowiązującego do wypłaty w określonym czasie.  Skąd pewność, że wypłaty nie będą mogły być "w terminie późniejszym niż miało to miejsce w latach poprzednich" - z którego przepisu to wynika? – pytaliśmy.

MRiRW tak odpowiada na te pytania:

Zmiana dotycząca uchylenia końcowego terminu wypłaty dla działań obszarowych PROW (*1) związana jest z potrzebą ujednolicenia trybu prowadzenia postępowań administracyjnych. W roku 2017 r. analogiczna zmiana została wprowadzona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 (*2) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie ekologiczne PROW 2014-2020 *3). Mając na uwadze, że płatności w ramach wszystkich ww. działań przyznawane są do powierzchni gruntów, a rolnicy wnioskują o te płatności na jednym formularzu wniosku, uzasadnionym jest ujednolicenie terminu wypłat tych płatności. Proponowana zmiana zapewni równe traktowanie beneficjentów wszystkich płatności obszarowych PROW oraz pozwoli na skoordynowanie procedur kontrolnych w odniesieniu do tych działań.

Jednocześnie nie zachodzi ryzyko, że płatności będą wypłacane w terminie późniejszym, gdyż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.) decyzje administracyjne w sprawach o przyznanie pomocy w ramach ww. działań obszarowych PROW 2014-2020, są wydawane w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy.

Jednocześnie z informacji przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że zostaną dołożone wszelkie starania, aby płatności były wypłacane niezwłocznie po wydaniu ww. decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami finansowo-księgowymi tak, aby zostały przekazane w możliwie najkrótszym czasie na rachunki bankowe rolników.

(*1) działanie Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami PROW 2014-2020, działanie Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW 2014-2020, działanie Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013

 (*2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2139)

 (*3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 1775).

Tyle ministerstwo, a my pytamy dalej, jaki jest związek między wydaniem decyzji a wypłatą płatności? Takie jak powyższe wyjaśnienie zawarto już w uzasadnieniach przygotowywanych rozporządzeń. Czy na pewno zmiana nie oznacza wydłużenia terminu wypłaty płatności? Skoro "zostaną dołożone wszelkie starania, aby płatności były wypłacane niezwłocznie po wydaniu ww. decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami finansowo-księgowymi" – to jakie to "obowiązujące przepisy" i "procedury finansowo-księgowe"? Dotąd mówiono, że nie ma związku między terminem wydania decyzji a samą wypłatą dopłat. Czekamy na wyjaśnienie.

Więcej: Decyzja a wypłata dopłat bezpośrednich