Jak wyjaśnia ARiMR, w ramach przygotowywanej aplikacji eWniosekPlus nie określa się maksymalnej dziennej liczby użytkowników. Założenia projektowe aplikacji eWniosekPlus na kampanię 2018 przewidują 15 tys. jednoczesnych użytkowników.

A co stanie się z wnioskami przesłanymi pocztą, które wpłyną po 9 czerwca? Czy rolnik, który wysłał wniosek w terminie otrzyma dopłaty, jeśli wniosek wpłynie do agencji po terminie i po terminie będzie wprowadzony do systemu? Czy w ogóle po terminie można będzie wprowadzać wnioski do systemu?

Odpowiadając na te pytania agencja zapewnia, że „wszystkie wnioski o przyznanie płatności są wprowadzane do systemu informatycznego, również te które są składane czy wpływają po terminie. Za datę złożenia wniosku do biura powiatowego ARiMR, przyjmuje się datę złożenia wniosku przez rolnika lub datę stempla pocztowego w przypadku, gdy rolnik składa wniosek pocztą lub datę zatwierdzenia przez rolnika wniosku składanego za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej ARiMR. Złożenie wniosku po dniu 11 czerwca 2018 r., skutkować będzie odmową wszczęcia postępowania, niezależnie od tego czy został złożony w formie papierowej czy za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.”

11 czerwca to w roku 2018 ostateczny termin na składanie wniosku o przyznanie płatności, czy to za pomocą aplikacji eWnioeskPlus, za pośrednictwem poczty (tu decyduje data stempla pocztowego) czy osobiście. Przekroczenie go skutkuje brakiem rozpatrzenia wniosku. Dla wniosków złożonych po ostatecznym terminie na składanie wniosku zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – informuje agencja i dodaje, że „Za datę złożenia wniosku do biura powiatowego ARiMR przyjmuje się datę złożenia wniosku przez rolnika lub datę stempla pocztowego w przypadku, gdy rolnik składa wniosek pocztą lub datę zatwierdzenia przez rolnika wniosku składanego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR. Jeżeli rolnik złoży wniosek w dopuszczalnym terminie (tj. do dnia 11 czerwca 2018 r.) to otrzyma płatności. Również w przypadku,  wniosków przekazanych do ARiMR (w dopuszczalnym terminie - do dnia 11 czerwca) z których dane zostaną przeniesione przez pracowników Agencji do formularza geoprzestrzennego po ostatecznym terminie składania wniosków będą podlegały rozpatrzeniu, a rolnicy otrzymają należne im płatności.”

A czy system informatyczny przewiduje możliwość wprowadzania zmian w złożonym wniosku?

Aplikacja eWniosekPlus będzie umożliwiała złożenie zmiany do wniosku. W ramach wysłanego już do ARiMR wniosku możliwa będzie aktualizacja danych i ponowne przesłanie go jako zmiany do wniosku” – podaje ARiMR.

Nowa aplikacja eWniosekPlus będzie dostępna od 15 marca 2018 r., dodatkowo od połowy lutego 2018r. planowane jest udostępnienie wersji demonstracyjnej aplikacji eWniosekPlus na stronie internetowej ARiMR – zapewnia agencja i dodaje, że „przestrzeganie przepisów wspólnotowych przez Państwa Członkowskie podlega audytom Komisji Europejskiej. Nie wprowadzenie 100% wniosków do geoprzestrzennego formularza do dnia 11 czerwca 2018 r. spowoduje nie wywiązanie się z przepisu wspólnotowego, co może skutkować karą finansową nałożoną na Polskę”.

„Farmer” dopytuje dalej w agencji, bo nie rozumie.

"Nie wprowadzenie 100% wniosków do geoprzestrzennego formularza do dnia 11 czerwca 2018 r. spowoduje nie wywiązanie się z przepisu wspólnotowego, co może skutkować karą finansową nałożoną na Polskę”. Zarazem rolnik może przesłać wniosek pocztą: "Za datę złożenia wniosku do biura powiatowego ARiMR, przyjmuje się datę złożenia wniosku przez rolnika lub datę stempla pocztowego w przypadku, gdy rolnik składa wniosek pocztą lub datę zatwierdzenia przez rolnika wniosku składanego za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej ARiMR."

Jak to pogodzić? Co stałoby się, gdyby rolnik ostatniego dnia postanowił przesłać wniosek pocztą (bo np. nie udało mu się wcześniej wprowadzić go przez Internet)?