Rolnik miał stado liczące 20 sztuk bydła. Złożył wniosek o dopłaty, o którym tak mówi:

- Do bydła do wniosku wpisaliśmy 20 sztuk ze swojej niewiedzy, 4 sztuki miały po 24 miesiące i 1 sztuka nam padła, a na resztę odmówiono płatności, czyli na 15 sztuk. Dla nas jest to niezrozumiałe, czemu za 15 sztuk nam nie zapłacono.

I przyznam się, że dla mnie również. W decyzji powołano się na art. 31 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia 640/2014. W rozporządzeniu tym wyszczególniono przypadki poniżej lub powyżej 20 proc. niezgodności - ale nie mówi się o niezgodności równej 20 proc. Czy przy 20 proc. niezgodności jest podstawa do odmówienia płatności w całości? – pytałam w ARiMR, uważając że niezgodność w tym przypadku wynosiła 20 proc.

Ale z odpowiedzi agencji wynika, że niezgodność w tym przypadku wynosiła jedną trzecią.

ARiMR wyjaśnia: „Zgodnie z art. 31 ust. 3 rozporządzenia (UE) 640/2014 odsetek niezgodności oblicza się w następujący sposób: liczba zwierząt zgłoszonych do płatności, ale nie kwalifikujących się do jej przyznania, podzielona przez liczbę zwierząt kwalifikujących się do jej przyznania. Odnosząc się do przedstawianego przykładu, gdy rolnik zadeklarował do płatności 20 sztuk bydła, a 5 sztuk nie kwalifikuje się do przyznania takich dopłat, odsetek wyniesie: (5/15)*100%=33,3%.

Dalej, zgodnie z art. 31 ust. 2 akapit drugi tego rozporządzenia, jeżeli obliczona w ten sposób wartość jest większa niż 20%, płatność nie będzie przyznana.

Natomiast w przypadku, gdy odsetek niezgodności obliczony na podstawie powyższego wzoru wyniesie równo 20%, wówczas nastąpi zmniejszenie płatności do bydła o dwukrotną wartość tak ustalonego odsetka, czyli 2*20% = 40%. Zatem w takim przypadku płatność do bydła będzie pomniejszona o 40%. Wynika to z art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia (UE) 640/2014.”

Dodajmy, że art. 31 ust. 3 rozporządzenia (UE) 640/2014 brzmi:  „W celu ustalenia odsetków, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. do obliczania odsetka niezgodności – dop. MP), liczbę zwierząt zgłoszonych w ramach systemu pomocy lub środka wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą, co do której stwierdzono niezgodności, dzieli się przez liczbę zwierząt zatwierdzonych na potrzeby tego systemu pomocy lub środka wsparcia dla wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność na dany rok składania wniosków.”

Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko przyznać, że odmówiono płatności zgodnie z przepisami, a nieznajomość prawa szkodzi.