Split payment, czyli Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) polega na tym, że sprzedawca określonej grupy towarów oraz świadczący usługi jest zobowiązany do wystawiania faktur MPP. W wypadku rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT, ma on obowiązek podzielić kwotę za sprzedany towar na kwotę netto oraz VAT i podać 2 numery kont na fakturze (jeden jego bankowy drugi techniczny do odprowadzenia kwoty VAT-u), z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Jednak są warunki, określone przez Ustawę o Podatku VAT, które zwalniają go z tego obowiązku. Jakie to warunki?

Zwolnienie z wystawiania faktur MPP
Poniżej przedstawiamy warunki, kiedy rolnik prowadzący działalność na zasadzie czynnego VAT-u jest zwolniony z obowiązku wystawienia faktury MPP:

- kwota sprzedaży towaru lub usługi jest równa lub niższa niż 15.000 zł brutto;
- wystawiona faktura dotyczy sprzedaży towarów i usług mieszanych, tzn. objętych i nie objętych obowiązkowym split payment, o łącznej wartości równej 15 tys. zł brutto lub niższej;
- rozliczenie w formie kompensaty, czyli kiedy dwie strony są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy o tej samej wartości (art. 498 Kodeksu Cywilnego);
- uiszczenie należności wynika z rozliczenia faktury dokumentującej transakcje w ramach wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.
- w transakcjach, w których kupujący towar to osoba fizyczna lub inny rolnik prowadzący działalność rolniczą ryczałtową.