Ustawa o podatkach i opłatach rolnych dokładnie precyzuje w jakiej sytuacji grunty rolne i położone na nich budynki są zwolnione z podatku od nieruchomości i tym samym objęte podatkiem rolnym.

Zgodnie z art. 7 powyższej ustawy, a dokładniej z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części:

  1. służące działalności leśnej lub rybackiej,
  2. położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  3. zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak więc precyzyjnie określa ustawa o podatkach i opłatach rolnych, aby budynek nie został opodatkowanych podatkiem od nieruchomości musi spełnić jednocześnie dwa warunki.

Po pierwsze, budynek ma służyć - jak wskazuje ustawa - "wyłącznie działalności rolniczej". Po drugie, budynek taki musi być położony w obrębie gospodarstwa rolnego.

Wystarczy, że budynek położony na nieruchomości rolnika nie spełni jednego z tych dwóch warunków to automatycznie zostaje objęty opłatami z tytułu podatku od nieruchomości.

Przy czym trzeba dokładnie określić, czym jest, albo jaki jest zakres działalności rolniczej oraz jak wielki areał jest uznany za grunt rolny.

Definicja działalności rolniczej

Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym z 15 listopada, 1984 r. a dokładniej art. 2:

"Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb."

Zakres prowadzenia działalności rolniczej obejmuje więc nie tylko uprawę roli, ale też produkcję warzywną, sadownictwo, jak i hodowlę zwierząt, ryb w tym i owadów użytkowych. Każda osoba prowadząca aktywnie działalność rolniczą spełni bez żadnych problemów ten warunek. Wystarczy że w budynku będzie magazynować zboża, warzywa, owoce lub nawet będzie w nim składowała narzędzia, maszyny do prowadzenia działalności rolniczej.

Żaden urząd nie będzie w praktyce mógł zweryfikować, czy dany budynek jest wykorzystywany do prowadzenia działalności rolniczej.

Budynek na terenie gospodarstwa rolnego

Pozostaje jeszcze kolejny, drugi warunek do spełnienia. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (art. 7 ust 1 pkt 4), budynek przeznaczony do prowadzenia działalności rolniczej musi być położony na terenie gospodarstwa rolnego.

Jak precyzuje art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, aby uznać dany teren za gospodarstwo rolne musi on mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1 ha lub 1 ha stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 

Warto zwrócić uwagę że aby skorzystać ze zwolnienia podatku od nieruchomości to budynki muszą znajdować się w obrębie gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha. 

Jeżeli zatem rolnik posiada grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha to nie spełniają one definicji gospodarstwa rolnego.

 

Jest to jednoznaczne z tym, że drugi warunek określony (w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach rolnych  nie jest spełniony, a budynki połóżone w obrębie gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej niż 1 ha podlegają opodatkowaniu od nieruchomości.