Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne dokładnie określa zasady i warunki jakie należy spełnić aby oddłużyć gospodarstwo rolne poprzez jego restrukturyzację.

Kto będzie objęty ustawą restrukturyzacyjną?

Jak dokładnie określa ustawa restrukturyzacją mogą być objęte długi o charakterze pieniężnym powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne. Ten podmiot musi być osobą fizyczną lub osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Ponadto jego   miejsce zamieszkania albo siedziba musi być zlokalizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kolejnym ważnym warunkiem jaki należy spełnić, aby ubiegać się o oddłużenie gospodarstwa to trzeba być właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym lub być właścicielem średniego lub dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Ponadto aby ubiegać się o restrukturyzację długów zaciągniętych na poczet gospodarstwa rolnego należy co najmniej od 3 lat prowadzić działalność rolniczą zgodnie ustawą o podatku rolnym, licząc ten okres od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Jeżeli chcemy oddłużyć nasze gospodarstwo rolne musimy wykazać że jesteśmy niewypłacalni w rozumieniu przepisów z ustawy Prawo upadłościowe, czyli utraciliśmy zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (opłacanie rachunków, rat kredytów itd.) lub mamy opóźnienie (minimum 3-miesięczne) w opłacaniu naszych zobowiązań.

Także dłużnik będący osobą prawną jest niewypłacalny (zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe) , gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Powyższe postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, art. 6, może więc być wszczęte  wobec zadłużonego rolnika, niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością oraz wobec rolnika zagrożonego niewypłacalnością  którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Kiedy nie będziesz objęty restrukturyzacją

Nie wszyscy rolnicy będą mogli  lub mogą skorzystać ze wsparcia oddłużającego podmioty prowadzące gospodarstwa rolne.  W szczególności ustawą  o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne nie są objęte gospodarstwa rolne:

  • znajdujące się w likwidacji lub w upadłości;
  • wobec którego toczy się już postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.