Kolejny rok z rzędu zaliczki dopłat bezpośrednich będą wypłacane już od połowy października w najwyższej możliwej wysokości, ze względu na nadzwyczajne trudności wywołane wojną w Ukrainie ale też innymi niekorzystnymi czynnikami, które nie pozostają obojętne dla branży rolniczej.  

Susza, Covid-19, wojna w Ukrainie -stwarzają nadzwyczajną sytuację w rolnictwie

Jak czytamy w ministerialnym projekcie rozporządzenia - W 2022 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rosyjską inwazją na Ukrainę, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. 

Ramy dla terminu wypłaty zaliczek oraz ich dopuszczalnej procentowej wielkości określają przepisy Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. a rozporządzenia nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą, przed dniem 1 grudnia, ale nie przed dniem 16 października, wypłacać zaliczki w wysokości do 50% w przypadku płatności bezpośrednich.

Ze względu na sytuację nadzwyczajną KE wydała zgodę, że w odniesieniu do roku składania wniosków 2022 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 70%.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2022 r.

Zaliczki do jakich płatności?

Wypłata zaliczek na poziomie 70% od dnia 17 października 2022 r. pozwoli
w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu do poprawy płynności finansowej gospodarstw - czytamy w projekcie.

Uwzględniono przy tym możliwości finansowe budżetu państwa
w zakresie prefinansowania zaliczek na poczet płatności ostatecznie finansowanych z budżetu unijnego, tj. zaliczek na poczet: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności do roślin pastewnych, płatności do roślin strączkowych na ziarno, płatności do buraków cukrowych, płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do pomidorów, płatności do truskawek, płatności do chmielu, płatności do lnu, płatności do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (płatności niezwiązanej do tytoniu i uzupełniającej płatności podstawowej).

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2022 r.

Wypłata zaliczek z PROW

W przypadku wsparcia przyznanego w ramach PROW 2014–2020
rozporządzenie przewiduje możliwość zwiększenia dopuszczalnego poziomu zaliczek za 2022 r. z 75% do 85%.

Jakie działania otrzymają wsparcie z tytułu zaliczek?

  • „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenówzalesionych”
  • „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”,
  •  „Rolnictwo ekologiczne”,
  • „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”