Jak dodano, zakłada się jednak, że taka sytuacja nie dotyczy wszystkich rolników, którzy zadeklarowali we wnioskach o płatność jako element EFA międzyplon ścierniskowy, ponieważ termin, w jakim rolnik mógł dokonać siewu międzyplonu jest zależny od terminu zbioru przedplonu, co mogło mieć miejsce nawet na początku lipca (termin wysiewu międzyplonu ścierniskowego jako obszaru proekologicznego określony w ww. rozporządzeniu trwa od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia), a więc w okresie, kiedy w danej lokalizacji mogły wystąpić warunki umożliwiające wysiew międzyplonu ścierniskowego. Pomimo generalnie bardzo trudnych obecnie warunków agrometeorologicznych w skali kraju nie można wykluczyć, że w części lokalizacji był lub jest możliwy wysiew międzyplonu ścierniskowego.

A co z pozostałymi? Ministerstwo wyjaśnia:

„Część rolników, którzy nie zdołają dokonać terminowego wysiewu międzyplonu ścierniskowego może posiadać w gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%. W takim przypadku, jeśli rolnik zadeklarował międzyplony ścierniskowe w celu wypełnienia tych 5%, ma on możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA, które posiada w gospodarstwie, w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu. Możliwości takiej kompensacji sprzyja szeroki wachlarz elementów EFA zastosowany przez Polskę.”

Jeśli natomiast rolnik nie zdołał wysiać EFA m.in. z powodu suszy, może podnosić wystąpienie siły wyższej:

„W przypadku rolnika, który nie dokonał siewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako EFA i który nie może dokonać kompensacji na poziomie gospodarstwa innym elementem EFA, a sytuacja ta miała miejsce wyłącznie z powodu wystąpienia trudnych warunków agrometeorologicznych (np. bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa), wtedy sytuacja taka jest przesłanką do potraktowania jej jako siły wyższej.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308 i 653), organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego, stosownie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 640/2014, zgłasza się na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.”