W sytuacji niemożliwości prowadzenia przez państwo skupu interwencyjnego pewną możliwość oddziaływania na rynek pozostawiają rezerwy strategiczne. Mechanizm ich tworzenia mógłby być przydatny zwłaszcza w sytuacji zagrożenia ASF. Wielokrotnie jednak zawodził.

Więcej: ASF, rezerwy strategiczne i... strategia skupu 

Na jakim etapie są prace nad Programem  Rezerw Strategicznych? – zapytaliśmy w Ministerstwie Energii. Czy obecnie Agencja Rezerw Materiałowych działa na podstawie jakiegoś programu? Czy zalecenia NIK dotyczące przygotowania tego programu będą - i kiedy - zrealizowane? Co sprawia, że tak długo nie został przyjęty Rządowy Program  Rezerw Strategicznych?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Energii, Agencja Rezerw Materiałowych działa wciąż poza Programem Rezerw Strategicznych – ale program taki został opracowany i czeka na zainteresowanie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Oto całość wyjaśnień Ministerstwa Energii:

„Agencja Rezerw Materiałowych realizuje zadania w zakresie rezerw strategicznych na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1229, z późn. zm.). W przypadku braku obowiązywania Rządowego Programu Rezerw Strategicznych, minister właściwy do spraw energii może wydawać decyzje w sprawach rezerw strategicznych w trybie "poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych". Decyzje te podlegają wykonaniu przez Agencję Rezerw Materiałowych. Zasady działania w tym trybie określają przepisy ustawy o rezerwach strategicznych, w szczególności art. 14 i art. 25.

Informacja o sposobie wykonania zaleceń Najwyższej Izby Kontroli została zawarta w Informacji o wynikach kontroli Gospodarowanie rezerwami strategicznymi (KGP.410.003.00.2015, Nr ewid. 197/2015/P/15/017/KGP) na stronie 31. Dokument ten jest dostępny na portalu internetowym Najwyższej Izby Kontroli. Wyjaśnienia tam zawarte mówią, że: W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, Minister Gospodarki odnosząc się do wniosków pokontrolnych poinformował, że zrealizowane zostało ustalenie Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 5 marca 2015 r., zobowiązujące Ministra Gospodarki do przygotowania nowej wersji Rządowego Programu Rezerw Strategicznych w ujęciu finansowym możliwym do zaakceptowania przez Ministra Finansów. Nową wersję Programu Minister Gospodarki przekazał pod obrady SKRM w dniu 9 października 2015 r.

Minister właściwy do spraw energii posiada kompetencje w zakresie rezerw strategicznych od dnia 17 marca 2016 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o rezerwach strategicznych. Od tego czasu trwały prace nad Rządowym Programem Rezerw Strategicznych. Aktualnie, zgodnie z rekomendacją Komitetu Rozwoju z dnia 26 kwietnia 2016 r., projekt Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021 jest na etapie przedłożenia pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.”

Pozostaje mieć nadzieję, że ten etap prac nie potrwa dłużej niż... okres, na który przygotowano program.