• Przeprowadzenie wycinki drzew wymaga w pierwszej kolejności wysłania zgłoszenia w celu uzyskania pozwolenia na jej przeprowadzenie.
 • W przypadku wiatrołomów nie możemy ich usuwać bez powiadomienia gminy.
 • Jesteśmy zobowiązani do tego, aby zgłosić że na posesji mamy wiatrołom.
 • Dopiero po wizycie urzędnika gminy i wydaniu przez niego pozwolenia możemy dokonać usunięcia wiatrołomu.

Jak zgłosić wycinkę drzewa lub usunięcie wiatrołomu w 2023 r.?

Zawarte w stawie 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych przepisy ułatwiają zgłoszenie dotyczące wycinki drzew w celu uzyskania urzędowego zezwolenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wycinka większych drzew i krzewów na działce wymagała wypełnienia odpowiedniego wniosku papierowego oraz przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Zgłoszenie o pozwolenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na terenie nieruchomości.

Po zgłoszeniu wycinki drzew nie możesz jej dokonać lub usunąć wiatrołomu, gdyż musisz zaczekać na wizytę kontrolną urzędnika, który zweryfikuje czy uzyskasz pozwolenie na wycinkę lub na usunięcie wiatrołomu. Urzędnik ma obowiązek sprawdzić drzewo zgłoszone do wycięcia lub usunięcia w ciągu 21 dni od otrzymania twojego zgłoszenia.

W przypadku wiatrołomu, po dokonaniu oględzin zazwyczaj urzędnik wydaje zezwolenie na usunięcie powalonego drzewa. Inaczej postępowanie wygląda przy wycince drzew.

Po oględzinach urząd może sprzeciwić się przeprowadzeniu wycinki drzew

W przypadku wycinki urząd ma czas do 14 dni na pisemne sprzeciwienie się przeprowadzeniu wycinki. Decyzję o sprzeciwie urząd wysyłał drogą pocztową, co powodowało opóźnienia w dostarczeniu negatywnej decyzji dotyczącej przeprowadzenia wycinki.

Właściciel posesji nie wiedział więc czy urząd sprzeciwia się czy też nie sprzeciwia wycince po upłynięciu 14 dni. Warto pamiętać, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej i od tej daty liczone jest te ustawowe 14 dni.

Oczywiście w takiej sytuacji trzeba było kontaktować się telefonicznie z urzędem gminy. Można nawet złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, które informuje o braku urzędowego sprzeciwu.

 

Jednak zgodnie z znowelizowanymi przepisami, jeśli wyślemy wniosek elektroniczny ze zgłoszeniem wycinki drzewa powinniśmy otrzymać decyzję urzędu o zakazie takiej wycinki drzew drogą elektroniczną, czyli mailowo.

Jak widać wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew został nie tylko ujednolicony, ale będzie można składać do gminy drogą elektroniczną, online przez Internet.

Właściciel nieruchomości nie musi się więc udać do swojej gminy w celu potwierdzenia czy może przeprowadzić wycinkę. Gminy są zobowiązane do przyjmowania takich elektronicznych zgłoszeń dotyczących pozwolenia na wycinkę drzew od 27 stycznia 2023 r.

Usuwanie i wycinka drzew na nieużytkach rolnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadziła dodatkowe zwolnienia rolników z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu, jeśli są one usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrody).

Przepis ten ma na celu umożliwienie gospodarowania na gruntach rolnych, które były nieużytkowane i zarosły drzewami lub krzewami uniemożliwiając użytkowanie rolne.

Posiadacz nieruchomości rolnej może więc je usunąć z nieużytkowanego gruntu rolnego (np. zaklasyfikowanego w ewidencji jako Ps, Ł lub R) w celu wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych.

Za grunt rolny należy rozumieć całą nieruchomość rolną (art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Odstępstwo z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrody dotyczy tylko nieruchomości, które w całości są nieużytkowane.

Nie jest więc dopuszczalne usuwanie zadrzewień na podstawie tego przepisu z nieruchomości, która w części jest już użytkowana, np. zadrzewień rosnących na miedzy, na pastwisku, lub wzdłuż rzek, dróg - na gruncie rolnym, który w części jest już uprawiany.

Rolnik, który może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia w całości gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.

Kiedy nie trzeba uzyskać zezwolenia wycinki drzew i  wiatrołomów w 2023 r.? 

Nie potrzebujesz urzędowego zezwolenia i zgłoszenia na przeprowadzenie wycinki jeśli planujesz wyciąć:

 • krzew lub krzewy rosnące w skupisku do 25 m2;
 • drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra (wyjątkowo musisz  powiadomić gminę, że planujesz usunięcie wiatrołomu, a urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz ją przeprowadzić);
 • drzewa bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
 • drzewa i krzewy owocowe, ale potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one na: terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania, nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;
 • inne gatunki, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  80 cm — jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
  65 cm — jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
  50 cm — jeśli to pozostałe gatunki drzew.

Zanim rozpoczniesz wycinkę drzew...

Warto dla swojego bezpieczeństwa dokumentować (zrobić zdjęcia) usuwanych drzew z szczególnym zwróceniem uwagi na ich obwód. 

Dobrze jest też się upewnić w urzędzie czy możemy dokonać takiej wycinki mimo że obwody pni nie przekraczają granicznych wielkości zawartych w ustawie o ochronie przyrody.

Oczywiście pamiętajmy o wyjątkach od reguły. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości czy dokonujemy legalnej wycinki warto w pierwszej kolejności zgłosić się do urzędu, aby uniknąć kary finansowych i dodatkowych kłopotów.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie można wyciąć drzew lub krzewów, które stanowią zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.