Kiedy należy zgłosić wycinkę drzew, a kiedy nie jesteśmy do tego zobowiązani? To dokładnie określa ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.

Jak podaje artykuł 83 f ust. pkt 3a tejże ustawy, o zezwolenie nie musimy się ubiegać, kiedy odpowiedniej wielkości drzewa lub krzew rosną na terenie, będącym własnością danej osoby lub rolnika.

Ponadto zezwolenia nie jest wymagane, gdy usunięcie drzew lub krzewów nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Innymi słowy, wycięte drzewa i krzewy nie będą przeznaczone na sprzedaż, jak ma to miejsce w przypadku prywatnych zalesionych terenów.

Jednak w przypadku, kiedy dzierżawimy działkę od innego rolnika lub np. KOWR-u, wycinka drzew  położonych na takim terenie zawsze musi być poprzedzona uzyskaniem zgody (najlepiej pisemnej) od jej właściciela.

Kolejną istotną kwestią, decydującą o tym, czy mamy obowiązek zgłoszenie wycinki drzewa decyduje jego wielkość.

Kiedy nie jest wymagane zgłoszenie wycinki?

Zgodne z ustawą o ochronie przyrody (art. 83f. 1) nie musimy zgłaszać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W tym drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie musimy tym bardziej zgłaszać wycinki krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 oraz krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

Bardzo istotny z punktu widzenia osób prowadzących działalność rolniczą, może być przepis określający, że nie musimy zgłaszać wycinki drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Także w przypadku usuwania drzew lub krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni) nie mamy obowiązku zgłaszać tego stosownym władzom.

Ustawa określa też, w jakiej sytuacji takie zgłoszenie będzie obowiązkowe.

Kiedy obowiązek zgłoszenia wycinki drzew?

Pomimo że drzewo jest naszą własnością i rośnie na terenie naszej posesji i nie chcemy go sprzedawać konieczne będzie zgłoszenie, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Komu mamy obowiązek zgłosić wycinkę takich drzew? Zgodnie z art. 83.a 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Z kolei w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.