Senator Piotr Florek dopytywał podczas debaty nad ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, kto jest osobą bliską. Wiceminister Zbigniew Babalski stwierdził, że precyzyjnie odpowie na to pytanie na piśmie. - Brat stryjeczny na pewno też jest osobą bliską, ale precyzyjnie odpowiem na piśmie, aby nikogo nie pominąć. Ale konkubent nie jest osobą bliską – zaznaczył wiceminister.

Więcej: W Senacie odpowiedzi na pytania o sprzedaży ziemi

Farmer też poprosił w MRiRW o wyjaśnienie tej kwestii.

Małgorzata Książyk, dyrektor Biura Prasowego MRiRW wyjaśnia, że odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta, sprowadza się do tego, co podano w słowniczku dotyczącym ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zmienianym właśnie przyjętą ustawą o wstrzymaniu sprzedaży ziemi z ZWRSP:

„W rozumieniu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw osobami bliskimi są zstępni (tj. dzieci, wnuki itd.) wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.) rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione.”

Tak właśnie przyjęto w słowniczku zawartym w Art. 7 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi z ZWRSP, dodawanym do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dodano tą samą ustawą o wstrzymaniu sprzedaży również Art. 39c:

„Na wniosek dzierżawcy, za zgodą Agencji, osoba trzecia może wstąpić w prawa i obowiązki dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy, w przypadku gdy dzierżawca uzyska uprawnienia do renty strukturalnej, emerytury lub z uwagi na stan zdrowia nie będzie mógł kontynuować umowy, a ze zgłoszonego do Agencji wniosku wynikać będzie, że przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy następuje na rzecz osoby lub osób mu bliskich w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego” (czyli bez konkubentów).

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przyjęto natomiast, że ilekroć mówi się o  „osobie bliskiej – należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu”.

Jak z tego wynika, inaczej traktowana jest osoba „która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu” podczas gospodarowania nieruchomościami, a inaczej podczas gospodarowania ziemią rolniczą.

Czy to przypadek, czy celowe działanie? Nie wiemy, pytamy w MRiRW.