Dlaczego "Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego"? Co wypracował ten zespół? Jakie plany ma MRiRW odnośnie do konsolidacji? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa po rozwiązaniu zespołu.

Więcej: Premier rozwiązał zespół powołany do konsolidacji sektora spożywczego i rolnego

„Międzyresortowy Zespół do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego został powołany zarządzeniem nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r., w którego skład powołani zostali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego czy Ministerstwa Rozwoju – wyjaśnia MRiRW i dodaje, że dziś podmioty tworzące zespół są rozwiązane: - Na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z dniem 1 stycznia 2017 r. zlikwidowano Ministerstwo Skarbu. Uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonują ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne). W ww. rozporządzeniu Rady Ministrów wskazano Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wykonywania praw z akcji i udziałów w 21 spółkach sektora spożywczego i rolnego.

Ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, z dniem 1 września 2017 r. zniesiono Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Agencję Rynku Rolnego.

Mając powyższe na względzie funkcjonowanie Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego stało się bezprzedmiotowe, również w aspekcie, że obszar tematyczny tego Zespołu ogranicza się do zagadnień będących w kompetencjach resortu rolnictwa.

W świetle powyższego podjęto decyzję o zniesieniu Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego”.

Niestety MRiRW nie poinformowało już, jaki jest dorobek tego działającego przez dwa lata zespołu i jakie są dalsze plany odnośnie do konsolidacji. Odpowiedziano tylko:

„Przyszłe decyzje dotyczące spółek z udziałem Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członków Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 10 ze zm.) zostaną podjęte po przeprowadzeniu analizy, określeniu planów, a przede wszystkim długookresowych korzyści dla podmiotów, jakie można uzyskać z potencjalnej ich konsolidacji w kontekście kierunków działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów.”