Produkty wjeżdżające na teren Polski zza wschodniej granicy podlegają kontroli czterech urzędów – Głównego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Dzisiaj przyjrzymy się zasadom prowadzenia kontroli granicznych przez IJHARS.

 

Zadaniem jakie stawia sobie IJHARS jest kontrola jakości handlowej, czyli cech artykułów rolno-spożywczych dotyczących ich właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagań wynikających ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania.

Przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych nie dotyczą wymagań zdrowotnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych odnoszących się do artykułów rolno-spożywczych określonych w odrębnych przepisach – mówi Izabela Zdrojewska z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. - W związku z powyższym IJHARS w ramach ustawowych kompetencji w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na cele spożywcze, w tym zbóż i rzepaku nie bada parametrów zdrowotnych i fitosanitarnych, np. pozostałości środków ochrony roślin i metali ciężkich, zawartości mykotoksyn w żywności – dodaje.

Co zatem bada IJHARS i jak wyglądają te kontrole?

W przypadku zbóż oraz rzepaku przeznaczonych na cele spożywcze nie ma określonych szczegółowych wymagań co do ich jakości handlowej zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym. Dlatego jakość handlową importowanych zbóż na granicy IJHARS bada wyłącznie na zgodność z deklaracją producenta, czyli parametrami wynikającymi z dokumentacji (np. atestu jakościowego, specyfikacji) towarzyszącej danej partii zboża lub rzepaku.

W przypadku zbóż najczęściej badane są cechy organoleptyczne, obecność szkodników i ich pozostałości, wilgotność.

 

Z kolei w przypadku rzepaku najczęściej badano wilgotność, zawartość zanieczyszczeń ogółem w tym użytecznych i nieużytecznych, oraz obecność szkodników i ich pozostałości.

Badania w zakresie jakości handlowej zbóż wykonuje 5 laboratoriów GIJHARS: Centralne Laboratorium w Poznaniu oraz Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku, Gdyni, Kielcach i Lublinie. Badania wykonywane są jedynie w ramach kontroli urzędowych i nie ma możliwości wykonania ich komercyjnie.

Próbki pobiera się w sposób losowy, punktowo z różnych miejsc są to tzw. próbki pierwotne, z próbek pierwotnych jest tworzona próbka ogólna, którą się do próbki laboratoryjnej. Próbkę laboratoryjną dzieli się na co najmniej dwie części o porównywalnej masie, tworząc średnie próbki laboratoryjne, z których jedna jest przekazywana do badań laboratoryjnych natomiast druga jest przechowywana w celu badań porównawczych. Przyrządami, które są wykorzystywane do pobierania próbek zbóż są np. szufelki, zgłębniki – opisuje Zdrojewska.

Jaka jest skala?

W terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 r. kontroli na granicy poddano 4 433 partii zbóż, natomiast w okresie od 01.01 do 28.02.2023 kontroli poddano 685 partii.

Jeśli chodzi o badanie napływających do Polski zza wschodniej granicy produktów mięsnych okresie od 01 czerwca 2022 r. 28 lutego 2023 r. kontroli na granicy poddano 2 127 partii mięsa i jego przetworów.