Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Ujawnili trzy nielegalnie pracujące osoby narodowości ukraińskiej zatrudnione w gospodarstwie rolnym. Gospodarz zatrudnił cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Nie zawarł również z cudzoziemcami umów o pracę, ani też umów cywilnoprawnych w wymaganej prawem formie. Ponadto Ukraińcy przekroczyli granicę na podstawie zezwoleń MRG (mały ruch graniczny), które nie uprawniały ich do pobytu poza strefą przygraniczną, a tym bardziej do podjęcia pracy na terytorium RP.
Zgodnie z zapisami umowy zawartej między rządami Polski i Ukrainy, mały ruch graniczny uprawnia mieszkańców strefy przygranicznej do regularnego przekraczania granicy w celu przebywania w tej strefie ze względów społecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powodów ekonomicznych, które nie są uznawane za działalność zarobkową.
Cudzoziemcom zostały postawione zarzuty za popełnienie wykroczenia. Wszyscy przyznali się do zarzucanego przewinienia i zostali ukarani karami grzywny. Ponadto wdrożono wobec nich postępowania administracyjne. W ich efekcie wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje nakazujące im powrót na Ukrainę, z rocznym zakazem wjazdu do Polski.
Wobec pracodawcy, który nie dopełnił formalności, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie z art. 120 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy). Za ten czyn grozi mu kara grzywny nie mniejsza niż 3 tys. złotych.