Jak poinformowała Krajowa Rada Izb Rolniczych, Ministerstwo Klimatu w piśmie z dnia 17 marca 2020 r. zwróciło się z prośbą, by zatwierdzanie, uzgadnianie i opiniowanie rocznych planów łowieckich, odbywało się w formie elektronicznej. To pozwoli na prowadzenie gospodarki łowieckiej przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich wraz z rozpoczęciem nowego łowieckiego roku gospodarczego, czyli od 1 kwietnia 2020 r.

Resort klimatu argumentuje, iż występujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, pociąga za sobą liczne ograniczenia – w tym normalne funkcjonowanie samorządów lokalnych i izb rolniczych, które opiniują myśliwym roczne plany łowieckie, oraz nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, które plany zatwierdzają. Tymczasem ustawa Prawo łowieckie nakłada na zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich obowiązki sporządzania w przewidzianym terminie rocznych planów łowieckich i uzyskania ich akceptacji. Opóźnienia w tym zakresie mogą skutkować brakiem wykonania limitów odstrzałów w kolejnym sezonie łowieckim, a co za tym idzie wzrostem szkód powodowanych przez zwierzynę, czy bardziej wzmożonym rozprzestrzenianiem się ASF.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym przez KRIR: „Zgodnie z art. art. 8a ust. 9-11 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) roczny plan łowiecki (RPŁ) jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. W obwodzie łowieckim wyłączonym z wydzierżawiania roczny plan łowiecki jest sporządzany przez jego zarządcę, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), i podlega zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ponadto roczny plan łowiecki dla obwodu łowieckiego graniczącego z parkiem narodowym jest opiniowany dodatkowo przez dyrektora tego parku narodowego, a roczny plan łowiecki dla obwodu, na terenie którego znajduje się obręb hodowlany, jest opiniowany dodatkowo, w zakresie pozyskania piżmaka i łyski, przez uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2168)”.