Posłowie Andrzej Gawron i Lidia Burzyńska z PiS zadali dziś w Sejmie pytanie w sprawie możliwości nabywania ziemi przez związki wyznaniowe zgodnie z ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, chroniącą polską ziemię przed masowym wykupem przez obcokrajowców - skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Poseł Andrzej Gawron stwierdził przed zadaniem pytania, że Sejm przyjął ważną ustawę, regulującą sprzedaż ziemi. Jedna z poprawek zakłada, że związki wyznaniowe i kościoły mają prawo nabywania nieruchomości. Czy nie doprowadzi to do zakładania fikcyjnych kościołów?

- Czy nie będziemy mieli do czynienia z wyjątkiem, który rozszczelni system? – pytał poseł.

Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski odpowiadając podkreślił, że uchwalona ustawa nie faworyzuje żadnego kościoła. Nabywanie nieruchomości bez zgody prezesa ANR dotyczy jednakowo wszystkich kościołów, nie tylko katolickiego. Ustawa z 1980 r. mówi, że nie każdy kto składa wniosek o zarejestrowanie związku wyznaniowego może liczyć na przyjęcie „z automatu”.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w szczególności ma umożliwić przekazywanie nieruchomości przez wiernych na rzecz swoich kościołów. Wiceminister tłumaczył, że na wsi jest wiele samotnych ludzi, którzy mają 1-2 ha. Chodzi o to, aby mogli zbyć albo przekazać swoją ziemię – np. za opiekę, najbliższym, jakimi są dla nich np. klasztory. ANR będzie miała w przypadku sprzedaży prawo pierwokupu albo nabycia. Wiceminister podkreślił, że Agencja będzie miała tu takie uprawnienia, jak wobec każdego innego podmiotu – co ma zapobiegać koncentracji. Tylko w obrocie między kościołami ANR nie będzie miała prawa ingerencji.

Pytań dodatkowych nie było.

Czekamy w tej samej sprawie na odpowiedź ministerstwa rolnictwa. Nasze pytanie było sformułowane nieco inaczej:

„Podkreślacie Państwo w Informacji nt. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw: <Ograniczenia te nie będą miały zastosowania do nabycia nieruchomości rolnych przez: kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe (dotyczy to wszystkich kościołów i związków wyznaniowych i ma przede wszystkim umożliwić nabywanie głównie na podstawie darowizny niewielkich obszarowo gruntów; Agencji będzie przysługiwać jednak prawo pierwokupu albo prawo nabycia gruntu jeżeli przeniesienie własności nastąpiło na podstawie innych czynności niż sprzedaż)>. Gdzie w ustawie jest zapisane to, że chodzi tu przede wszystkim o darowizny? Czy rząd badał możliwe skutki tego wyłączenia kościołów z ograniczenia w nabywaniu ziemi? Czy kościoły będą musiały osobiście uprawiać ziemię?”.

Na odpowiedź czekamy.