Zmiany przewidziane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dotyczą sposobu naliczenia rocznego zobowiązania ZWRSP za 2023 r. oraz za 2024 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia środków na sfinansowanie zadań realizowanych przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Ile pieniędzy więcej będzie miał KOWR?

Przygotowana przez resort rolnictwa nowelizacja rozporządzenia zakłada zmniejszenie w 2023 r. oraz w 2024 r. wpłat z Zasobu na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, przez:

  1. zmniejszenie z 70% do 5% w 2023 r. oraz z 70 % do 25 % w 2024 r. iloczynu powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
  2. zmniejszenie z 35% do 5% w 2023 r. oraz z 35 % do 10 % w 2024 r. wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

Po co te zmiany?

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, środki te będą przeznaczone w szczególności na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, dokapitalizowanie spółek nadzorowanych przez KOWR oraz nabywanie nieruchomości rolnych w celu spłaty zobowiązań osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rolniczą.

W sumie, zmniejszenie rocznego zobowiązania KOWR wobec Funduszu Rekompensacyjnego spowoduje zmniejszenie planowanego zobowiązania KOWR za 2023 r. o kwotę 582 390 tys. zł, a za 2024 r. o kwotę 396 520 tys. zł. Natomiast planowane wpłaty KOWR na Fundusz Rekompensacyjny w 2023 r. będą mniejsze o 174 550 tys. zł, w 2024 r. o 526 790 tys. zł i w 2025 r. (wpłata za IV kwartał 2024 r.) o 277 570 tys. zł.

KOWR w latach 2006 - lipiec 2023 r. przekazał do Funduszu Rekompensacyjnego łącznie 6 716 811 tys. zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca lipca 2023 r. ogółem 82 741 rekompensat na kwotę 5 006 303 669,11 zł (Komunikat nr 8/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.).