Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w odpowiedzi na zapytanie KRIR dotyczące realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, poinformował, iż od początku funkcjonowania tych przepisów, tj. od listopada 2018 r. do końca kwietnia br., do KOWR wpłynęło 97 wniosków o pomoc w przekształceniu zadłużenia. Z tej liczby 54 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia bowiem nie spełniały warunków wynikających z art. 7 ust. 3 lub 4 ww. ustawy, 21 zostało rozpatrzonych negatywnie, a 19 jest w trakcie rozpatrywania. 

KOWR dotychczas zakończył podstępowanie tylko w przypadku trzech wniosków. W OT Olsztyn została zawarta umowa przejęcia długu w wysokości 154 tys. zł, w OT w Białymstoku w wysokości 2 203 tys. zł oraz w OT w Łodzi w wysokości 225 tys. zł. We wszystkich tych  przypadkach KOWR przejął nieruchomości, a przejęte przez Ośrodek zobowiązania zostały w całości spłacone.

Jak podkreślono w piśmie do Zarządu Izb Rolniczych, do głównych przyczyn odrzucenia wniosków lub pozostawienia ich bez rozpatrzenia należy zaliczyć: wysokość długu przekraczającą wartość nieruchomości, brak złożenia wymaganych ustawowo załączników, posiadanie przez wnioskodawcę nieuregulowanych zobowiązań wobec KOWR, brak przedstawienia wykazu nieruchomości, brak dokumentów potwierdzających kwotę zadłużenia, brak dokumentów potwierdzających tytuł prawny do posiadania nieruchomości, złożenie nieaktualnego operatu szacunkowego, brak informacji o wymagalności długów, brak potwierdzenia wysokości zadłużenia przez wierzyciela, brak powiązania zadłużenia z prowadzeniem działalności rolniczej albo nieuzupełnienie dokumentów w terminie pomimo wezwania wnioskodawcy.

Zarząd KRIR zwrócił się 11 maja br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zbadanie przyczyn dlaczego tak mało wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie i ewentualnie zmianę procedur oraz warunków przyznania pomocy w ramach w/w ustawy, aby większa grupa rolników mogła faktycznie skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia. Aktualnie na 43 wnioski, które podlegały rozpatrzeniu, aż 21 zostało rozpatrzonych negatywnie.

Dodatkowo zdaniem Zarządu KRIR należałoby rozpatrzyć zmianę art. 7 ust. 6 w/w ustawy w taki sposób, aby wnioskodawca, którego wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 7. ust. 3 lub nie dołączono do niego dokumentów wymienionych w art. 7. ust. 4. był wzywany do uzupełnień, zamiast pozostawiania wniosku bez rozpatrzenia.