Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął od Agencji Nieruchomości Rolnej zarządzanie państwową ziemią. Od razu we wrześniu przeprowadzono prace nad zmianą zarządzeń  dotyczących dzierżaw.

Więcej: Czy przedłużać dzierżawy?

Jak informuje KOWR, w uzgodnieniu z MRiRW opracowano komplet zarządzeń dyrektora generalnego w zakresie dzierżawy i nadzoru właścicielskiego:

– Zarządzenie w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Nr 95/2017/Z z dnia 06.10.2017 r.

– Zarządzenie w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017 r.

– Zarządzenie w sprawie nadzoru właścicielskiego nad realizacją obowiązków wynikających z umów dotyczących zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Nr 92/2017/W z dnia 04.10.2017 r.

Od 1 września zmieniły się kryteria i ocena tych kryteriów przy dzierżawie nieruchomości przez rolników. Przygotowano „NOWE zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP”.

KOWR opisuje je następująco:

„1a.        Odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od nieruchomości Zasobu - liczba punktów 15;

1b.         Odległość nieruchomości rolnej będącej przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu - liczba punktów 15;

2.            Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu – liczba punktów 30;

3.            Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 15;

4.            Kryterium wieku – liczba punktów 10;

Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat2 otrzymuje max. liczbę punktów. Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ukończyła już 60 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) - otrzymuje zero punktów. Pozostali uczestnicy przetargu, otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku;

5.            Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka - liczba punktów 25;

6.            Kryterium uzgodnione z terenową radą społeczną (po jej powołaniu) – liczba punktów 10.”

Więcej o poprzednich zasadach: Kto wygra przetarg na ziemię od ANR?

Jak tłumaczy KOWR, „obecnie są dwa kryteria dotyczące odległości. Pierwsze – to jest odległość od siedziby gospodarstwa, czyli ośrodka gospodarczego (kryterium 1a), drugie – to odległość dzierżawionej lub nabytej z Zasobu WRSP nieruchomości rolnika w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (kryterium 1b). Zmieniło się również kryterium wieku i liczba punktów przyznawanych z tej racji. Obecnie mamy 10 pkt. i kryterium wieku liczone jest liniowo. Młody rolnik otrzymuje maksymalną liczbą punków 10, a z chwilą kiedy kończy 41 lat otrzymuje odpowiednio mniej punktów. I tak ta liczba punktów zmniejsza się aż do wieku 60 lat.”

Rozstrzygnięto też zasady przedłużania dzierżaw.

„W nowym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR zostały też rozwiązane kwestie dotyczące przedłużania umowy dzierżawy rolnikom mającym nieruchomości rolne powyżej 300 ha. Niewykluczone, że rolnicy posiadający ponad 300 ha będą otrzymywali zgodę na przedłużane umowy dzierżawy, w związku z prowadzoną działalnością  rolniczą np. hodowlą zwierząt czy też zatrudnieniem pracowników. Nowością jest także przygotowanie planów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości. Na obecny i przyszły rok mają je zrobić wszystkie Oddziały Terenowe KOWR” – poinformowano.

We wrześniu KOWR przeprowadził 136 przetargów na sprzedaż gruntów do 2 ha oraz 35 przetargów na dzierżawę.

- W bieżącym roku planujemy przeznaczyć jeszcze kilkanaście tysięcy hektarów do dzierżawy; a może, choć nie chciałbym się chwalić, uda się wydzierżawić nawet kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Mam nadzieję, że uda nam się jak najwięcej nieruchomości zagospodarować i wydzierżawić – zapowiedział w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Struziak, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR.