Wysokość prowizji to ważna informacja dla rolników – nie będą opłacać odsetek od tego kredytu obrotowego, więc tylko prowizja pomniejszy ich dopłaty. Niestety jej wysokość jest wciąż niewiadoma, choć kredyty mają być dostępne od 26 lutego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zostało opublikowane 11 lutego 2016 r. (Poz. 170) i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jak informuje MRiRW, przygotowywane kredyty obrotowe, udzielane do wysokości JPO, będą niemało kosztować budżet państwa: „przy założeniu udzielenia  kredytów w wysokości  2 mld zł, uwzględniając okres kredytowania i obowiązujące obecnie oprocentowanie, skutki finansowe dla ARiMR z tytułu stosowania dopłat do oprocentowania kredytów, o których mowa w § 13 g rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) wyniosą w 2016 r. 42,3 mln zł.

Wysokość prowizji zostanie określona w umowach zawartych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z bankami, uwzględniając okres kredytowania nie powinna być ona zbyt wysoka."

Informowano, że prowizja wyniesie 0,5 proc. – więc najwyraźniej jednak nie doszło do podpisania zapowiadanej umowy z bankami. 

Ministerstwo Rolnictwa tak informuje o planowanych kredytach obrotowych: 

„Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2016 r. przyjęła projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewidziano udzielenie wsparcia finansowego dla producenta rolnego, który złożył wniosek o jednolitą płatność obszarową za 2015 r., w postaci nieoprocentowanej dla producenta rolnego linii kredytowej.

W ramach w/w linii kredytowej banki będą udzielały, z własnych środków, na okres do 6 miesięcy, kredytów obrotowych na sfinansowanie kosztów produkcji rolnej. Całość oprocentowania kredytu pokryje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast producent rolny będzie ponosił wyłącznie koszty prowizji.

Kwota, do wysokości której będzie mógł być udzielony kredyt bankowy, nie będzie mogła przekroczyć iloczynu stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. i powierzchni działek rolnych, do których producent rolny ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r., pomniejszonego o kwotę zaliczki na poczet jednolitej płatności obszarowej za 2015 r.

Powyższa pomoc będzie udzielana w formule de minimis co oznacza, że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu nie będzie mogła przekroczyć wolnego limitu tej pomocy na jedno gospodarstwo rolne (trzyletni limit na jedno gospodarstwo rolne wynosi równowartość 15 tys. euro).”

Całość rozporządzenia wprowadzającego kredyty na JPO - w załączniku.