Bank Credit Agricole posiada w swojej ofercie kredyt obrotowy odnawialny i nieodnawialny udzielany podmiotom działającym w sektorze rolnym, zabezpieczony gwarancją udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Rolnych.

Gwarancja FGR z dopłatą obejmuje max. 80% kwoty kredytu. Dopłata polega na pokryciu przez BGK części lub całości odsetek należnych za dany okres odsetkowy w wysokości 5% rocznie od kwoty udzielonego kredytu przez okres 12 miesięcy.