KRUS wyjaśnia, że obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:

- zasiłku dla opiekuna,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- świadczenia pielęgnacyjnego,

od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:

- w przypadku rolników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

- w przypadku małżonków rolników lub domowników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Oświadczenie to może dotyczyć też okresu od 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

„Jednocześnie Kasa informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest prowadzenie działalności rolniczej / wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym” – podano w informacji, podkreślając, „iż niespełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS. Wyłączenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym może oznaczać również konieczność zwrotu przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.”

Jak z tego wynika, prawo rolnika do otrzymywania zasiłku dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjnego jest nadal iluzoryczne, skoro łączy się z niemożnością kontynuowania ubezpieczenia w KRUS.