W związku z tym, że zmieniło się rozporządzenie dotyczące zakresu i realizacji niektórych zadań ARiMR, w tym m.in. zasad udzielania rolnikom pomocy w spłacie zaciągniętych kredytów preferencyjnych, konieczne jest zawarcie z bankami nowych umów dotyczących takiego wsparcia. Agencja zaprasza banki do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i zachęca do zawierania stosownych umów z ARiMR.
Poniżej informacje w spawie zmian w zasadach udzielania kredytów inwestycyjnych i klęskowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że 27 stycznia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187), które przewiduje m.in. stosowanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na:

1. realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, w rybactwie śródlądowym,
2. tworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych przez młodych rolników,
3. wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Powyższa pomoc będzie realizowana w formie:
• dopłat do oprocentowania kredytów,
• częściowej spłaty kapitału kredytów.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów polega na spłacaniu przez ARiMR części oprocentowania należnego bankowi od kredytu udzielonego zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia RM. W przypadku kredytów z częściową spłatą kapitału ARiMR stosuje pomoc w wysokości do 60 proc. kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż równowartość w złotych 70 tys. euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy.

Zgodnie z przepisami określonymi w § 7 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia, ARiMR może zawierać umowy z bankami, których kapitał własny jest nie mniejszy niż minimum kapitału własnego wymaganego przy tworzeniu nowego banku oraz prowadzącymi działalność na obszarze, co najmniej 3 województw, z tym, że kryterium prowadzenia działalności na obszarze, co najmniej 3 województw nie stosuje się do banków zrzeszających i banków spółdzielczych zrzeszonych z bankami zrzeszającymi na zasadach określonych w przepisach o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach spółdzielczych.

Agencja informuje ponadto, że przy wyborze współpracujących banków, poza kryteriami określonymi w § 7 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia, będzie kierować się oceną możliwości obsługi informatycznej kredytów preferencyjnych oraz zaproponowanymi warunkami wpływającymi na koszt kredytów, tj.,
• wysokością oprocentowania kredytów z dopłatami do oprocentowania,
• wysokością opłat i prowizji na rzecz banku.

Mając na uwadze powyższe, ARiMR zaprasza wszystkie banki zainteresowane kredytowaniem ww. przedsięwzięć z zakresu rolnictwa, rybactwa i przetwórstwa o kontakt.