W specjalnym oświadczeniu Związek Banków Polskich zadeklarował umożliwienie zawieszenia rat kapitałowych wszystkich kredytów - gotówkowych, hipotecznych i inwestycyjnych - dla klientów indywidualnych i firmowych.

We wspomnianym oświadczeniu Związek Banków Polskich informuje, że banki podjęły działania „wobec powstałego zagrożenia rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19, która może nieść trudne dziś do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców – klientów banków”.

Podjęte w związku z tym decyzje służyć mają wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19.

„Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID - 19".

Za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, banki nie będą pobierać opłat i prowizji. Procedura ma być prosta, zrozumiała i szybka w realizacji, tzn. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą kredytobiorcy. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie. Banki dopuszczą możliwość składania wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

W przypadku przedsiębiorców, na taka formę pomocy mogą liczyć firmy, które na koniec 2019r. posiadały zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania. Odroczenie spłaty rat odnosić się ma również do spłat rat leasingowych, na zasadach analogicznych do stosowanego w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

Jak również czytamy w opublikowanym komunikacie ZBP: „Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy”.

Przedstawione w komunikacie rozwiązania pomocowe „zostaną niezwłocznie wdrożone i stosowane przez banki” – zapewnia ZBP.

W związku z pandemią koronawirusa COVID 19 banki podjęły też działania, by podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do 100 PLN.