Zgodnie z planem, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieli dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów na wznowienie produkcji wágospodarstwach dotkniętych klęską wymarznięcia.

Łączna pomoc nie może przekroczyć 80 proc. kwoty obniżenia dochodu gospodarstwa na skutek wymarznięcia upraw, a na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, np. górskich - 90 proc. tej kwoty.

Program przewiduje także możliwość wydłużenia do 5 lat okresu spłaty kredytów naáwznowienie produkcji, zaciągniętych wcześniej w związku ze stratami powstałymi w wyniku tej klęski.

Spłata pozostałych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR może być rolnikom prolongowana zgodnie z postanowieniami umów zawartych przez agencję z bankami kredytującymi.

Ponadto program pomocy zakłada podwyższenie dopłaty do składki ubezpieczenia upraw rolnych z 35 do 50 proc., odraczanie lub rozkładanie na dogodne raty składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS, stosowanie ulg w opłatach czynszu dzierżawnego oraz ulg i zwolnień w opłatach podatku rolnego.

Źródło: PAP