Jak już informowaliśmy, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2022 r. wynosi - zgodnie z czerwcową decyzją Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników -  60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jak wiadomo, termin płatności składek jest kwartalny i przypada w ostatnim dniu pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.:

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.

Składkę na ubezpieczenie za wszystkich ubezpieczonych opłaca rolnik, a w przypadku gdy działalność rolnicza prowadzona jest na rachunek kilku osób (współwłaścicieli), obowiązek opłacania składek ciąży na tych osobach solidarnie.

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

KRUS poinformował dziś, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2022 r., od dnia 8 lipca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

To kolejna w tym roku taka podwyżka. Ostatnia miała miejsce, nie dalej jak miesiąc temu!

Jak poprawnie opłacić składkę?

Przypominamy, składki na ubezpieczenie opłaca się z wykorzystaniem:

 • polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej,
 • druków przekazów otrzymanych z KRUS.

Wpłata realizowana przelewem elektronicznym lub wpłatą gotówkową powinna dotyczyć jednego płatnika i w polu ”tytułem” zawierać między innymi takie dane jak:

 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/osób ubezpieczonych,
 • nr UNO (Unikalny Numer Osoby nadany przez KRUS),
 • rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne). Nie należy łączyć na jednym przekazie wpłat za ubezpieczenie społeczne rolników z ubezpieczeniem zdrowotnym (dlaczego - o tym poniżej!)
 • okresu jakiego dotyczy wpłata.

Brak druku przekazu z KRUS lub nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia rolnika z obowiązku ich terminowego opłacenia.

Nowe numery kont bankowych dla wpłat na ubezpieczenie

WAŻNE! Od 1 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy to płatników, którzy są zobowiązani do samodzielnego opłacania tego rodzaju składek) służy inny rachunek.

Aktualne numery rachunków bankowych, właściwe dla wpłat na poszczególne rodzaje ubezpieczenia w zależności od oddziału regionalnego KRUS, zawiera tabela poniżej.

Konta składek od lipca 2022 r., źródło: KRUS
Konta składek od lipca 2022 r., źródło: KRUS

Jednocześnie KRUS informuje, że wpłaty na zamknięte rachunki bankowe, dokonane po dniu:

 • 31.07.2022 r. - dla ubezpieczenia zdrowotnego,
 • 31.10.2022 r. - dla ubezpieczenia społecznego rolników,

będą automatycznie zwracane na rachunek zleceniodawcy.

Kasa przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za III kwartał 2022, tj. 31 lipca 2022 r., przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, realizacja tego obowiązku powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2022 r.