Do wniosku o dodatek należy załączyć decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis. Podstawę wymiaru dodatku stanowi kwota najniższej emerytury obowiązująca w dniu zgłoszenia wniosku o jego wypłatę.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, doznanego wskutek wypadku, pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze i może wynosić od 10 do 80 proc. podstawy wymiaru.

Wysokość wskaźnika procentowego podstawy wymiaru wskazana jest w decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego.

W przypadku uznania na podstawie odrębnych przepisów prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.

Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany miesięcznie, wraz z emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy, w terminie płatności świadczenia.