Jak informuje KRUS, od 1 marca  2012 r. kwoty  te  wynoszą:

   - 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.510 zł 80 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
   - 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 4.662 zł 80 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie części uzupełniającej emerytury/renty),
   - przychody między kwotą 2.510 zł 80 gr  a  4.662 zł 80 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 528 zł; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi  448 zł 83 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych.

Natomiast osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy tracą prawo do tego świadczenia w przypadku objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.

W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych, które przysługują z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Od dnia 1 marca 2012 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 157 zł 67 gr miesięcznie.