Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich mogą w tym roku złożyć wniosek o przekazanie środków finansowych z przyznanych płatności bezpośrednich na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń w celu opłacenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych.

Wniosek o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, można złożyć w terminie do dnia 30 września 2022 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, dostępnej na stronie internetowej ARiMR.

Rolnicy pytają jednak, czy do wniosku trzeba dołączyć także polisę ubezpieczeniową. 

ARiMR prosi, aby tego nie robić. Do wniosku należy natomiast dołączyć Umowę przelewu na zakład ubezpieczeń (umowa zawierana pomiędzy rolnikiem a zakładem ubezpieczeń) w której zostały określone:

 • wysokość kwoty nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • numer rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń.

Brak załączonej Umowy przelewu na zakład ubezpieczeń uniemożliwia Agencji dokonanie przelewu składki.

Umowę może przekazać do Agencji także zakład ubezpieczeń.

Umowa i polisa to nie to samo

Jak zaznacza ARiMR, umowa przelewu na zakład ubezpieczeń jest zawierana pomiędzy rolnikiem a zakładem ubezpieczeń i jest to dokument niezależny od polisy ubezpieczeniowej. Polisa ubezpieczeniowa do której nie została zawarta umowa przelewu na zakład ubezpieczeń nie stanowi podstawy do dokonania przez Agencję przelewu należnej składki ubezpieczenia ze środków pochodzących z przyznanych płatności bezpośrednich.

W związku z faktem, że przelew zostanie zrealizowany ze środków pochodzących z należnych płatności bezpośrednich, niezbędne jest w pierwszej kolejności złożenie Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Natomiast opcja złożenia Wniosku o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń uaktywni się dla rolnika po 1 godzinie, w a szczególnych przypadkach w dniu następnym, po złożeniu Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

ARiMR dokona przelewu składki ubezpieczenia wskazanej w Umowie przelewu na zakład ubezpieczeń ze środków pochodzących z należnych płatności bezpośrednich, w tym z zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w przypadku ich uruchomienia. Przelewy do zakładu ubezpieczeń będą zrealizowane po wydaniu decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich tj. w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. a w przypadku uruchomienia zaliczek od 17 października do 30 listopada 2022 r. Kwota składki zostanie przekazana na rachunek zakładu ubezpieczeń jedynie w przypadku, gdy jej wielkość będzie równa lub niższa od kwoty przyznanych płatności bezpośrednich pomniejszonych o należności względem Agencji. Oznacza to, że przelew przyznanych płatności bezpośrednich zostanie pomniejszony o kwotę składki.

Agencja poinformuje zarówno rolnika jak i zakład ubezpieczeń w przypadku, gdy kwota składki nie zostanie przekazana na rachunek bankowy ubezpieczyciela. W tym przypadku rolnik będzie zobowiązany opłacić składkę samodzielnie.

Rolnik może sprawdzić, czy składka została przekazana w Platformie Usług Elektronicznych w zakładce: Finanse.

Zakłady ubezpieczeń, z którymi rolnik może zawrzeć Umowę przelewu na zakład ubezpieczeń :

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu,
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Jakie jest zainteresowanie przekazywaniem dopłat na ubezpieczenie?

Czy rolnicy są w ogóle zainteresowani tym, aby ARiMR przekazywała w ich imieniu środki z dopłat na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń?

Jak się dowiedzieliśmy w Agencji, do 10 maja br. rolnicy złożyli 690 117 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym 183 714 wnioski o dopłaty do nawozów (w tym przypadku jest to stan na 11 maja br.).

Jak do tej pory, złożono do ARiMR jedynie 42 wnioski o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń.