Jak informuje KRUS, w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

Z uwagi na fakt, że KIR jest krajowym operatorem infrastruktury rozliczeń międzybankowych, dokonywane w ramach usługi Paybynet (www.paybynet.pl) płatności z rachunku bankowego płatnika trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy odbiorcy, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność realizowanych operacji, jak również podnosi wiarygodność operatora.

KIR nie przetrzymuje na swoich rachunkach środków płatników. Cechą wyróżniającą nową usługę KIR jest współpraca z szerokim gronem banków spółdzielczych, funkcjonujących częstokroć lokalnie, w tym również na terenach wiejskich.

Ze względu na zwiększenie dostępności płatności elektronicznych i rozwój e-usług w administracji publicznej, dla usług publicznych, do których zakwalifikowana została e-składka KRUS, obowiązuje jednolita, niezależna od wysokości dokonywanej płatności, preferencyjna stawka prowizji wynosząca 59 gr brutto.

Płatność dokonywana będzie wyłącznie na zdefiniowany przez KRUS rachunek bankowy, a prowizja w sposób jawny dla płatnika będzie doliczana do zlecanej płatności – prowizja nie będzie pomniejszała kwoty składki.

O terminie wdrożenia nowej usługi - e-składki na portalu eKRUS, KRUS poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.