Od nowego roku ruszy ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych - system eWUŚ.

Poświadczenie prawa do świadczeń zdrowotnych będzie się odbywać po okazaniu dokumentu ze zdjęciem i podaniu numeru PESEL.

Dlatego KRUS przypomina: w związku z wdrażanym systemem elektronicznej weryfikacji prawa do świadczeń bardzo ważne jest sprawdzenie, czy członek rodziny osoby ubezpieczonej w Kasie - rolnika, domownika, emeryta, rencisty - został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, czy m.in. nie zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością wyrejestrowania takiego członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Taką okolicznością może być np.: 

- ukończenie nauki przez dziecko, które osiągnęło 18 lat;

-  ukończenie 26 lat przez dziecko, które kontynuuje naukę i nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi;

-   podjęcie zatrudnienia, podjęcie wykonywania pozarolniczej działalności lub innego rodzaju działalności, inne sytuacje skutkujące obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w ZUS.

Zaistnienie tych okoliczności trzeba zgłosić do KRUS.