Takie narzędzie powstało również w Polsce. W 2005 uchwalona została ustawa o ubezpieczeniu uprawa rolnych i zwierząt gospodarskich. Głównym założeniem ustawodawcy było stworzenie komercyjnego rynku ubezpieczeń z dopłatą budżetu państwa. Obecny system ubezpieczeń dotowanych ma wiele wad które skłoniły Związek Sadowników Rzeczpospolitej do opracowania alternatywnego systemu likwidacji skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w uprawach rolnych.

Zarząd Główny Związku Sadowników RP powołał komisję klęskową której zadaniem było opracowanie propozycji powołania funduszu klęskowego. Komisja działa w składzie; Andrzej Kaźmierczak wiceprezes ZG ZSRP jednocześnie przewodniczący komisji klęskowej oraz członkowie; Henryk Majewski- pomysłodawca projektu, Jacek Pruszkowski, Jan Madej, Piotr Zieliński, Adam Szwajkowski, Waldemar Olborski.
Efektem pracy komisji jest opracowanie ogólnych założeń funkcjonowania funduszu.

Celem funduszu jest pomoc finansowa dla producentów rolnych którzy ponieśli straty w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Struktura funduszu

  • Organ prowadzący- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Organ wykonawczy- Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Organ Doradczy - Kapituła Funduszu

Organem prowadzącym według propozycji komisji klęskowej jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań organu prowadzącego jest nadzór administracyjny nad funduszem, funkcje kontrolne, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, składanie rocznych sprawozdań finansowych przed Kapitułę Funduszu.

Organem wykonawczym jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zadania

  • Nalicza wysokość składki na podstawie składki o dopłaty obszarowe
  • Szacuje straty
  • Nalicza wysokość odszkodowania i wypłaca środki z funduszu klęskowego

Funkcje doradczą pełnić będzie Kapituła Funduszu złożona z jego członków czyli rolników, przedstawicieli organizacji branżowych, przedstawiciela ARiMR oraz Ministra Rolnictwa. Do funkcji Kapituły należało będzie przyjmowanie sprawozdań finansowych składanych przez organ prowadzący.

Składniki budżetu Funduszu klęskowego

  • Składki uczestników funduszu
  • Dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Środki unijne

Pierwszym składnikiem budżetu funduszu będą składki pochodzące od jego członków.
W obecnym systemie ubezpieczeń Minister Rolnictwa refunduje część składki która w 2013 roku wyniosła około 200 mln zł. Jeśli dodać do tego koszty kredytów klęskowych, wydatków poniesionych na pomoc społeczną oraz zadanie zlecone ARiMR takie jak w 2013 (50 zł dopłaty do ha upraw ) co stanowiło koszt dla budżetu k 100 mln zł .

Wszystkie te działania kosztują budżet państwa rocznie ok. 400 mln zł. Warto zauważyć iż jedynym elementem systemowym likwidacji klęsk spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi są dopłaty do składek ubezpieczeniowych ale poziom ubezpieczeń upraw w Polsce, mimo iż ustawa funkcjonuje już od 2005 roku nie przekracza 26 proc. natomiast stanowi wydatek 50 proc. wszystkich kosztów poniesionych na likwidację szkód. Wszystkie wydatki poza dopłatami do składek są zawsze obarczone decyzją polityczną, to oznacza iż nie są stałym, systemowym elementem likwidacji szkód. Wyżej wymieniona kwota (ok 400 mln zł) będąca składnikiem funduszu klęskowego będzie stanowiła systemowy element likwidacji szkód w uprawach rolnych.

Ostatnim elementem składowym budżetu funduszu klęskowego są środki pochodzące z budżetu unijnego. Według propozycji Związku Sadowników RP mogą one pochodzić z części środków przesuniętych z drugiego filara do pierwszego w celu podniesienia stawki dopłat bezpośrednich do ha. Kolejnym źródłem (nawet częściowym) mogą być środki pochodzące z PROW 2014-2020 z tzw. działania 126 (przywracanie potencjału) bądź z innych pozycji EFRPROW 2014-2020 przeznaczonych na likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wysokość budżetu wg wyliczeń Związku Sadowników RP powinna wynosić ok 1 miliarda zł (budżet sumarycznie składający się z trzech elementów) Fundusz powinien mieć charakter powszechny, uczestnictwo w nim powinno spełniać wymogi PROW 2014-2020 w zakresie ubezpieczenia upraw w przypadku korzystania z programów inwestycyjnych oraz korzystania z płatności bezpośrednich ( w nowym projekcie PROW jest taki wymóg iż beneficjent ubiegający się o pomoc w ramach programów inwestycyjnych powinien mieć ubezpieczone uprawy. Rolnik aby otrzymać dopłaty bezpośrednie zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający o przystąpieniu do funduszu lub polisę ubezpieczeniową od klęsk zawartą z wybranym zakładem ubezpieczeń. W funduszu klęskowym nie przewiduje się podziału na ryzyka tj . grad, wymarznięcia itd.

Gwarancja rzetelnej likwidacji w przypadku wystąpienia szkody ponieważ ARiMR nie jest stroną. Środki przyznane w likwidacji szkody byłyby wypłacane w styczniu roku następnego po wystąpieniu szkody (np. jeśli szkoda wystąpi w maju to środki przyznane w ramach likwidacji zostaną wypłacone w styczniu roku następnego). Górną granicą wysokości odszkodowania jest kwota 100 proc. podstawy ubezpieczenia. Fundusz cechuje niska składka 1,25 proc. maksymalnej kwoty ubezpieczenia. (0,5 proc. płaci rolnik, 0,5 proc. dopłata z Ministerstwa Rolnictwa, 0,25 proc. środki unijne - poszczególne proporcje mogą ulec zmianie) np. przy składce płaconej przez rolnika w wysokości 25,20 zł maksymalna kwota odszkodowania wynosi 5040 zł w przypadku roślin zbożowych rośliny sadownicze; drzewa i krzewy owocowe składka płacona przez rolnika 177,60 zł maksymalna kwota odszkodowania 35 520 zł - podaje dwa przykłady aby zobrazować mechanizm.

Niewątpliwą zaletą funduszu jest jego publiczny charakter co może zwiększać zaufanie jego członków w aspekcie wyceny i likwidacji szkody. Ponadto ma on również wymiar edukacyjny ponieważ do tej pory ubezpieczenia komercyjne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie zostały zaimplementowane przez rolników dlatego taka formuła ma szansę wypracować system komercyjny lub bardziej odpowiadający rynkowy w przyszłości.