Zgodnie z komunikatem prezesa KRUS kwota emerytury podstawowej, od której ustalana jest wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, od  1 marca 2017 r. wynosi 886,44 zł. Jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2017 r. emerytury lub renty rolniczej jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, tj. 1.000 zł, wysokość takiego świadczenia zostanie podwyższona (z pewnymi wyjątkami) do 1.000 zł.

Ustalanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej

Jak informuje KRUS, emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej.

Suma obu części stanowi pełną wysokość emerytury/renty. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Wskaźnik wymiaru jest to ustalona dla emerytury/renty liczba wyrażająca stały stosunek świadczenia emerytalno-rentowego (części składkowej/uzupełniającej) do emerytury podstawowej,  z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

Część składkowa

Część składkową ustala się, przyjmując po 1 proc. emerytury podstawowej (886,44 zł od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r.) za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Do liczby tych lat dolicza się m.in. liczbę lat:

1.    podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r. – po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok (więcej niż 1 proc. w przypadku opłacenia rocznej składki wyższej niż 120 proc. przeciętnej emerytury podstawowej w danym roku),

2.    prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na Fundusz Emerytalny Rolników – po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok,

3.    prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim – bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu – po ukończeniu 16 roku życia, przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty rolniczej – po 0,5 proc. emerytury podstawowej* za każdy rok (praktycznie ten przepis jest martwy od 1 lipca 2002 r.),

4.    podlegania innemu ubezpieczeniu (o ile z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów), które przelicza się w wymiarze półtorakrotnym.

* Zgodnie z Komunikatem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lutego 2017 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 205) zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 886,44 zł.

Okresów, o których mowa w pkt 4, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej (również emerytury tzw. „wcześniejszej”) osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych i obowiązuje od 8 stycznia 2009 r.

Część uzupełniająca

Część uzupełniająca wynosi 95 proc. emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5 proc. emerytury podstawowej.

Część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85 proc. emerytury podstawowej, a suma części składkowej i części uzupełniającej nie może być niższa od emerytury podstawowej.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej tzw. „wcześniejszej”. Wtedy część uzupełniającą zmniejsza się o 5 proc. emerytury podstawowej za każdy pełny rok dzielący uprawnionego od powszechnego wieku emerytalnego. Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5 proc. emerytury podstawowej po upływie każdego pełnego roku dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.

Jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2017 r. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej jest niższa od kwoty najniższej emerytury, tj. 1.000 zł, wysokość takiego świadczenia podwyższa się do kwoty 1.000 zł.

Podwyższenia do kwoty 1.000 zł nie stosuje się do:

a) emerytur rolniczych tzw. wcześniejszych,

b) emerytur częściowych,

c) świadczeń, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

d) emerytury i renty z ubezpieczenia pobieranej w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

e) emerytur i rent wypłacanych w wysokości pro-rata.

Kwota podwyżki do 1.000 zł stanowi odrębną część świadczenia i nie jest doliczana ani do części składkowej, ani do części uzupełniającej.

Więcej na stronie www.krus.gov.pl