Kredyty preferencyjne z dopłatami na zakup ziemi cieszyły się największym zainteresowaniem rolników. Ale od tego roku są juz niedostępne. Dlatego klienci SGB Banku decydują się najczęściej na kredyty inwestycyjne.

Kredyt inwestycyjny SGB Agro przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą. Finansuje wszystkie przedsięwzięcia związane z tą działalnością - w tym zakup gruntów rolnych. Umożliwia wykorzystanie 20 proc. kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

- Niewątpliwym atutem jest niski wkład własny wynoszący 15 proc. a w przypadku zakupu gruntów zaledwie 10 proc. - wskazuje Hanna Kniołek  z SGB Banku.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wartości nieobciążonych gruntów rolnych.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku. Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym okres odsetkowy i obowiązuje przez okres następnego miesiąca. Obecnie WIBOR 3M wynosi 2,7 proc. Marża banku ustalana w indywidualnej decyzji kredytowej wynosi już od 1,7 punktów procentowych.

- Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości procentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych - przypomina Hanna Kniołek.

Za czynności związane z zawarciem umowy i obsługą kredytu, bank pobiera od kredytobiorcy prowizję wstępną za rozpatrzenie wniosku w wysokości od 0,25 proc. kwoty wnioskowanego kredytu, która zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej i prowizję przygotowawczą w wysokości od 2,5 proc. kwoty udzielonego kredytu.

Kredyt inwestycyjny SGB Agro udzielany jest na okres do 20 lat, a w przypadku klientów do 40 roku życia nawet 25 lat. Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do 18 miesięcy.

W przypadku zakupu gruntów rolnych - zabezpieczenie stanowi wpis hipoteki na użytkach rolnych. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu obciążają kredytobiorcę.

- Na zakup gruntów rolnych może zostać udzielony standardowy kredyt inwestycyjny przeznaczony dla podmiotów prowadzących rejestrowaną działalność gospodarczą, w tym rolniczą - dodaje Hanna Kniołek.

Te kredyty są udzielane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych czy spłatę kredytów w innych bankach.

W przypadku kredytu inwestycyjnego minimalny wkład własny wynosi 20 proc. Kredyt oprocentowany jest podobnie jak SGB Agro, takie same są też opłaty przygotowawcze i prowizje banku. Kredyt udzielany jest na okres do 15 lat - istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy.

Termin spłat rat kapitałowych dopasowany jest do charakteru inwestycji. Raty odsetkowe pobierane są w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Zabezpieczeniem kredytu są wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczenia.

- To, który z tych kredytów jest częściej wybierany, jest zależne przede wszystkim od potrzeb danego kredytobiorcy, np. czy potrzebuje dodatkowe 20 proc. kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej czy nie - mówi Marcin Kotus z SGB Banku.