KRUS co miesiąc pobiera zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych.

W 2012 r. KRUS potrącała zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18 proc. dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85.528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce). Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 ww. ustawy organy rentowe (w tym również KRUS) do końca lutego, po upływie każdego roku podatkowego – sporządzają i przekazują emerytowi/renciście stosowny formularz PIT. 

Do końca lutego PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) dotrze do zainteresowanych. Dane podatkowe w tym samym terminie, co do emeryta/rencisty, KRUS przekaże również do właściwego urzędu skarbowego.

KRUS informuje, że jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2012r. nie osiągał innego przychodu, który zgodnie z ustawą podatkową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Jeżeli natomiast emeryt (rencista) stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - sam składa  zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2013 roku. W zeznaniu tym emeryt/rencista powinien uwzględnić również przychód osiągnięty w 2012 r. z tytułu pobierania emerytury/renty rolniczej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Same rozliczą się też osoby, które będą chciały skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub chcą wnioskować o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podatku dochodowego nie płacą emeryci i renciści, których roczny  przychód, podlegający opodatkowaniu  podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2012 r. kwoty 3.091 zł.

Samodzielnie (do 30 kwietnia) muszą z urzędem skarbowym rozliczyć się osoby, które otrzymają z KRUS PIT 11A. Stanie się tak, jeżeli zaistnieje chociaż jedna z poniższych sytuacji:

 -  w ciągu 2012 r. emeryturę lub rentę wypłacała więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytury/renty podjęła inna jednostka organizacyjna KRUS),

 - emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,

 - Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,

 -  Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany  dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2012r.).