Biuro Świadczeń Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyjaśnia, jakie są zasady wyliczania świadczeń: „Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.  z 2008r., Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Część składkową zgodnie z art. 25 ustala się, przyjmując po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, z tym, że lata prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym – bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu – po ukończeniu 16 roku życia, przypadające przed dniem 1 lipca 1977r., dolicza się jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury lub renty w wymiarze 0,5 proc. emerytury podstawowej za każdy rok przypadający w tym okresie.

Okresy od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r., za które opłacano roczną składkę na ubezpieczenie w wysokości wyższej niż 120 proc. przeciętnej emerytury podstawowej w danym roku zamiast jednego roku przyjmuje się okres dłuższy, odpowiadający wskaźnikowi indywidualnego wymiaru składki w danym roku.

Lata podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu przed dniem 1 stycznia 1999r. oraz podlegania zaopatrzeniu emerytalnemu przypadającemu po tej dacie dolicza się do renty rolniczej i do emerytury rolniczej dla osób urodzonych przed dniem 31 grudnia 1948 r. w wymiarze półtorakrotnym. Nie dotyczy to jednak okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pobierania świadczeń dla bezrobotnych i odbywania służby wojskowej.

Część uzupełniająca zgodnie z art. 26 wynosi 95 proc. emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej, bez uwzględnienia przeliczeń związanych z wysokością składki w okresie od 1 stycznia 1983r. do 31 grudnia 1990r. jest mniejsza od 20; przy każdym pełnym roku od 20 lat część uzupełniającą zmniejsza się o 0,5 proc. emerytury podstawowej.

Część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85 proc. emerytury podstawowej, a suma części uzupełniającej i części składkowej nie może być mniejsza od emerytury podstawowej.

Jeżeli rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej w wieku o 5 lat niższym od wieku emerytalnego, wyliczoną według powyższej zasady część uzupełniającą zmniejsza się o 5 proc. emerytury podstawowej za każdy rok dzielący uprawnionego od wieku emerytalnego.”