W 2013 roku bank udzielił 66 preferencyjnych kredytów rolniczych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obecnie w miejsce kredytów preferencyjnych na zakup ziemi bank oferuje komercyjne produkty kredytowe, zapewniające wsparcie związaną z bieżącą i inwestycyjną działalnością.

Kredyt na zakup gruntów rolnych G6 przeznaczony dla klientów prowadzących działalność gospodarczą zgodną z ustawą o rachunkowości. Może on być przeznaczony na utworzenia nowego gospodarstwa rolnego, powiększenia gospodarstwa, utworzenie lub powiększenie działu specjalnego produkcji rolnej, zniesienie współwłasności.

- Finansowanie wynosi do 80 proc. wartości nieruchomości wynikającej z operatu szacunkowego lub ceny wynikającej z oferty Agencji Nieruchomości Rolnych - mówi Mirella Gmur, specjalista ds. komunikacji ING Banku Śląskiego.

Maksymalna kwota kredytu wynosić może 50 mln zł.Minimalna kwota odpowiada wartości na zakup co najmniej 10 ha gruntu lub kwocie na zakup, w wyniku którego grunty stanowiące własność finansowanego klienta przekroczą 100 ha.

Kredyt jest udzielany w walucie polskiej. Jego oprocentowanie ustalane jest na podstawie stopy WIBOR (obecnie ok. 2,6 proc.) i marży banku. Do tego trzeba doliczyć opłaty i prowizje ING Banku Śląskiego dla klientów korporacyjnych.

 - Marże dla kredytów komercyjnych na zakup ziemi są każdorazowo ustalane w ramach negocjacji z kredytobiorcą - zaznacz Mirella Gmur.
 

Okres kredytowania wynosi 6 lat ze spłatą ratalną minimum 20 proc. pierwotnej wartości kredytu.

- Pozostała część może być przedmiotem spłaty na koniec okresu kredytowania. Może też być rozłożona na kolejny 6-letni okres finansowania, pod warunkiem spełnienia przez klienta warunków do dalszego finansowania - wyjaśnia Mirella Gmur.

Opcja ponownego udzielania kredytu na kolejne okresy do 6 laty ze spłatą ratalną minimum 20 proc. wartości kredytu może być powtórzona nie więcej niż 4 razy.

- Karencja w spłacie kapitału jest ustalana indywidualnie z klientem ale maksymalnie może wynosić 12 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu - mówi Mirella Gmur.

Bank oferuje też kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych przeznaczony dla klientów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z Kodem PKD 1 „Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową". Może on być przeznaczony na utworzenia nowego gospodarstwa rolnego, powiększenie gospodarstwa a także utworzenie lub powiększenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Kredyty są udzielane w złotówkach. Wymagany jest wkład własny klienta na poziomie min. 20 proc. kosztów inwestycji. Okres kredytowania wynosi do 15 lat. Minimalna kwota kredytu to 250 tys. zł, nie ma ustalonej górnej granicy.Karencja w spłacie kapitału jest ustalana indywidualnie z klientem, ale maks. 24 miesiące od daty zawarcia umowy kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest ustalane podobnie jak w kredycie G6.