Możliwość zaciągania w KOWR pożyczek minister Jan Krzysztof Ardanowski „ogłosił na początku października 2018 r. podczas trwającej kampanii samorządowej. Program pożyczkowy ze środków ZWRSP miał być wsparciem dla rolników doświadczonych suszą 2018 r. Nigdy jednak nie został publicznie rozliczony” – zauważyli posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke i poprosili o informację na temat udzielonej rolnikom pomocy.

Odpowiedzi udzielił minister Jan Krzysztof Ardanowski. Jak wyjaśnił, po ogłoszeniu możliwości zaciągania pożyczek ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, od 15 października 2018 „było duże zainteresowanie rolników uzyskaniem pożyczki (wnioski o udzielenie pożyczki nie spełniały wyznaczonych warunków). Realizacja tego działania jest kontynuowana do chwili obecnej. W każdym roku kalendarzowym przyznawana jest pula 10 milionów złotych do wykorzystania na ww. cel.”

To „duże zainteresowanie” przejawiło się w złożeniu 26 wniosków z 2018 roku, 26 w 2019 roku i 8 wniosków w  obecnym roku.

Skorzystało z pożyczek niewielu rolników: „Z wniosków złożonych w 2018 r. udzielono (w 2019 r.) 3 pożyczki na łączną kwotę 820 000,00 zł. (z czego: pierwsza na kwotę 190 000,00 zł, druga na kwotę 280 000,00 zł, trzecia na kwotę 350 000,00 zł). Udzielone pożyczki zostały przeznaczone na zakup gruntów rolnych mających na celu powiększenie areału gospodarstwa rolnego.

 Z wniosków złożonych w 2019 r. udzielono 3 pożyczki na łączną kwotę 1 465 200,00 zł. Udzielone pożyczki zostały przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę lub modernizację budynków gospodarczych, zakup maszyn rolniczych oraz drzewek owocowych.

Z wniosków złożonych w 2020 r. do chwili obecnej, 2 wnioski na łączną kwotę 158 000,00 zł zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję ds. pożyczek. Umowy na pożyczki są w takcie podpisywania i dotyczą zakupu gruntów rolnych”.

Jak informuje na swojej stronie internetowej KOWR, „Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie na poziomie 2,84% w skali roku, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej, pozwoli pomóc we wzroście potencjału gospodarstw rodzinnych.

W tym roku na ten cel zaplanowana jest kwota 10 mln zł. Wnioski należy składać we właściwym terytorialnie oddziale terenowym KOWR. Ostateczne rozpatrzenie wniosku odbywa się w Centrali przez Komisję ds. pożyczek w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia pożyczek zawarte są w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wprowadzenia „Zasad, warunków i trybu postępowania przy udzielaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”. Istnieje możliwość odstępstwa od powyższych Zasad. W tym celu Wnioskodawca składa do OT KOWR wniosek o odstępstwo od Zasad wraz z uzasadnieniem.”

Zgodnie z art. 24  ust. 10 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, „Środki finansowe uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu, Krajowy Ośrodek może przeznaczać na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:

1) rozwój obszarów wiejskich;

2) działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;

3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;

4) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

11. Wsparcia, o którym mowa w ust. 10, udziela się w formie pożyczek, poręczeń, gwarancji kredytowych lub bezzwrotnej pomocy finansowej.”

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Cała odpowiedź na interpelację w załączniku.