W ślad za przekazaną już informacją Ministerstw Finansów, Ministerstwo Rolnictwa informuje:

„Kredyty inwestycyjne i na wznowienie produkcji rolnej udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.), w ramach limitu dopłat określonego w planie finansowym tej Agencji zawartym w załączniku do ustawy budżetowej na dany rok. Łączny limit dopłat do oprocentowania tych kredytów ustalony został na 2013 r. w kwocie 992.015 tys. zł, w tym na dopłaty do oprocentowania kredytów:

– inwestycyjnych oraz częściową spłatę kapitału kredytu – 863 916 tys. zł

– klęskowych na wznowienie produkcji rolnej i na odtworzenie środków trwałych –128 099 tys. zł.

W ramach ww. środków zgodnie z uzasadnieniem do planu finansowego ARiMR na 2013 r.  pomiędzy banki współpracujące z ARiMR podzielny został limit  akcji kredytów inwestycyjnych w wysokości 1 mld zł. Aktualnie podejmowane są działania mające na celu zwiększenie w roku bieżącym limitu akcji kredytowej.

Natomiast od początku kwietnia 2013 r. uruchomiony został w ARiMR system rezerwacji <on line> dla kredytów na wznowienie produkcji w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Do Ministerstwa nie napływają sygnały o problemach z pozyskaniem tych kredytów.”