W zakresie udzielania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych Agencja współpracuje z 6 bankami tj.: Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank SA, ING BSK S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., Bankiem PEKAO S.A.  

3 września 2012 r. wśród banków rozdysponowana została kolejna pula środków w wysokości 1,57 mld zł zwiększająca ogólnie dostępną akcję kredytową do wysokości 3 mld zł – informuje agencja.

I dodaje, że nie ma żadnych sygnałów od banków, które świadczyłyby o wyczerpaniu środków dostępnych na nowe kredyty:

Z informacji przekazywanej przez banki, wynika że wszystkie są w trakcie udzielania kredytów, żaden z banków nie zgłosił braku możliwości zawierania nowych umów.

Co więcej: z informacji przekazywanych przez banki wynika, że na koniec września były one w połowie rozdysponowywania dostępnej puli:

Ze względu na termin otrzymywania sprawozdawczości miesięcznej, Agencja aktualnie posiada informację za okres sprawozdawczy styczeń-wrzesień. Do dnia 30.09.2012 r. banki przekazały informacje o udzieleniu kredytów inwestycyjnych na łączną kwotę 1,55 mld zł.

Agencja jednak zabiega już o nowe środki na kolejną transzę kredytów.

Z informacji napływających do Agencji z banków współpracujących a także od kredytobiorców wynika, że zainteresowanie kredytami jest nadal duże. Centrale banków współpracujące z Agencją zgłaszają możliwości udzielenia kredytów jeszcze ponad rozdysponowaną już pulę 3 mld zł. W związku z powyższym Agencja wystąpiła do MRiRW o wyrażenie zgody na uruchomienie dodatkowej akcji kredytowej na rok 2012. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Agencji dotyczącego zwiększenia akcji kredytowej, zostanie ona niezwłocznie rozdysponowana pomiędzy centrale banków współpracujących – informuje ARiMR.