Zdaniem KRIR  zaproponowane  w tym projekcie  zmiany – zwłaszcza propozycje podniesienia wieku emerytalnego pracujących w gospodarstwach rolnych - są bardzo niekorzystne dla mieszkańców wsi. Rolnicy  bowiem wpłacaliby znacznie więcej składek, niż otrzymywaliby świadczeń emerytalnych.

Zgodnie ze stanowiskiem środowiska kobiet pracujących w rolnictwie, samorząd rolniczy nie może zgodzić się na wprowadzenie proponowanych zmian do obecnego systemu emerytalnego, wydłużając wiek kobiet uprawniający do świadczeń emerytalnych, w porównaniu do obecnie obwiązującego, aż o 12 lat.

Według KRUS w II kwartale 2010 r. przeciętna emerytura rolników wyniosła zaledwie 845,29 zł (brutto). Tymczasem ta wypłacana z ZUS jest ponad dwukrotnie wyższa - wg GUS wynosi 1766,10 zł.

Poniżej przedstawiamy wyliczenia dotyczące wysokości emerytury rolniczej. 

Kobiety ubezpieczone w KRUS:

Wiek:

55 lat: 75 proc. wysokości emerytury 75 proc. x 845,29 zł = 633,97x12 (mies.)=7.607,64 zł    

56 lat: 80proc. wysokości emerytury 80proc. x 845,29 zł = 676,23x12 (mies.)=8.114,76 zł

57 lat: 85proc. wysokości emerytury 85proc. x 845,29 zł = 718,50x12 (mies.)=8.622,00 zł

58 lat: 90proc. wysokości emerytury 90proc. x 845,29 zł = 760,76x12 (mies.)=9.129,12 zł

59 lat: 95proc. wysokości emerytury 95proc. x 845,29 zł = 803,03x12 (mies.)=9.636,36 zł

Przez 7 lat do wieku 67 otrzymuje obecnie kobieta pełną wysokość emerytury, tj.  7 (lat) x 12 (mies.) x 845,29 zł= 71.004,36 zł (brutto). Po dodaniu tych wartości łączna kwota emerytury otrzymywanej przez kobietę od 55 roku życia do 67 roku życia wynosi 114.114,24 zł czyli po wprowadzeniu reformy emerytalnej jest to kwota stanowiąca oszczędność dla budżetu państwa (na jedna kobietę). Średnia wieku życia kobiet to 80,1 lat. Biorąc pod uwagę, że planowany wiek uprawniający do emerytury to 67 lat, czyli  kobieta, po reformie, będzie pobierała średnio 13 lat emeryturę i  otrzyma ją  średnio w kwocie łącznej: 13 lat x 12 (mies.) x 845,29 zł=131.865,24 zł brutto.

Mężczyźni ubezpieczeni w KRUS:

Wiek:

60 lat: 75proc. wysokości emerytury 75 proc. x 845,29 zł = 633,97x12 (mies.)=7.607,64 zł

61 lat: 80proc. wysokości emerytury 80 proc. x 845,29 zł = 676,23x12 (mies.)=8.114,76 zł

62 lat: 85proc. wysokości emerytury 85 proc. x 845,29 zł = 718,50x12 (mies.)=8.622,00 zł

63 lat: 90proc. wysokości emerytury 90 proc. x 845,29 zł = 760,76x12 (mies.)=9.129,12 zł

64 lat: 95proc. wysokości emerytury 95 proc. x 845,29 zł = 803,03x12 (mies.)=9.636,36 zł

Przez 2 lata do wieku 67 otrzymuje obecnie mężczyzna pełną wysokość emerytury, tj.  2 (lata) x 12 (mies.) x 845,29 zł= 20.286,96 zł (brutto). Kwota emerytury otrzymywanej przez mężczyznę od 60 roku życia do 67 roku życia wynosi 20.114,24 zł czyli po wprowadzeniu reformy emerytalnej jest to kwota stanowiąca oszczędność dla budżetu państwa (na jednego mężczyznę). Średnia wieku życia mężczyzn to 71,5 lat.

Biorąc pod uwagę, że planowany wiek uprawniający do emerytury to 67 lat, czyli  mężczyzna, po reformie, będzie pobierał średnio 4,5 roku emeryturę i otrzyma ją  średnio w kwocie łącznej: 4,5 lata x 12 (mies.) x 845,29 zł=45.645,66 zł brutto

Wysokość składki emerytalno-rentowej płaconej przez rolników wynosi 80 zł miesięcznie dla gospodarstwa przy 50 ha przeliczeniowych. Przyjmując, że rolnik po szkole średniej w wieku 20 lat zaczyna płacić składkę emerytalną i płacić ją będzie do zakładanego wieku emerytalnego 67 lat czyli przez 47 lat:

47 lat x12 mies. x 80 zł=45.120 zł wpłaci na fundusz emerytalno-rentowy. Kwota ta wpłacona przez rolnika jest na poziomie otrzymanych świadczeń emerytalnych, które wyniosą (przy  średniej życia mężczyzn 70,5 lat) czyli pobieraniu 4,5 roku emerytury 45.645,66 zł. Oznacza to, że budżet państwa nie dopłaca do emerytury rolniczej (nie licząc odsetek, które powinny urosnąć od tej kwoty).

Przy gospodarstwie rolnym 50-100 ha przeliczeniowych :

Składka emerytalno-rentowa wynosi 80zł+dodatkowo 96zł=176 zł, przy założeniach jak powyżej 47 lat x12 mies. x 176 zł=99.264 zł wpłaci na fundusz emerytalno-rentowy a emerytura wyniesie 45.645,66 zł.

Przy gospodarstwie rolnym 100-150 ha przeliczeniowych:

Składka emerytalno-rentowa wynosi 80zł+dodatkowo 192zł=272 zł, przy założeniach jak powyżej 47 lat x12 mies. x 272 zł=153.408 zł wpłaci na fundusz emerytalno-rentowy a emerytura wyniesie 45.645,66 zł.

Przy gospodarstwie rolnym 150-300 ha przeliczeniowych:

Składka emerytalno-rentowa wynosi 80zł+dodatkowo 288zł=368 zł, przy założeniach jak powyżej

47 lat x12 mies. x 368 zł=207.552 zł wpłaci na fundusz emerytalno-rentowy a emerytura wyniesie 45.645,66 zł.

Przy gospodarstwie rolnym powyżej 300 ha przeliczeniowych:

Składka emerytalno-rentowa wynosi 80zł+dodatkowo 384zł=464 zł, przy założeniach jak powyżej 47 lat x12 mies. x 464 zł=261.696 zł wpłaci na fundusz emerytalno-rentowy, a emerytura wyniesie 45.645,66 zł.

Nie ma różnicy w wysokości świadczenia emerytalnego, co jest niezgodne z przepisami Konstytucji RP równości obywateli wobec prawa (w innych zawodach wysokość emerytury jest uzależniona od wysokości składki emerytalno-rentowej).

- Biorąc pod uwagę wskazane wyżej dane liczbowe, samorząd rolniczy proponuje stworzenie takich uregulowań prawnych, które warunkowałyby wysokość emerytury kobiet w formie comiesięcznego dodatku do emerytury w zależności od liczby wychowanych dzieci. Proponujemy dodatek miesięczny w wysokości 200 zł na każde wychowane dziecko. Przyjmując średnią dzietność: 2 i planowany wiek emerytalny kobiet 67 lat, kobieta otrzymałaby dodatkowo, zakładając średni wiek życia 80 lat, 13 lat x 12 mies. x  2 (liczba dzieci)x 200 zł=62.400 zł.  Biorąc pod uwagę kwotę (114.114,24 zł brutto) oszczędności dla budżetu państwa wynikającą z przedłużenia wieku emerytalnego kobiet zatrudnionych w rolnictwie o 12 lat, to i tak oszczędność dla budżetu państwa wyniesie 114.114,24 zł :62.400 zł=51.714,24 zł (brutto) na jedną kobietę, dodatkowo na wypłatę emerytury dla mężczyzny oszczędność w kwocie 20.286,96 zł - mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Przedstawiając powyższe dane liczbowe, KRIR  w imieniu wszystkich rolników w Polsce protestuje przeciwko takim zmianom wieku emerytalnego i wnioskuje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej  o rozważenie przytoczonych argumentów.